ISOTS16949OtomotivKaliteYönetimSistemi

ISO TS 16949:2013

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemleri, firmaların yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmak, geliştirilebilir ve sürdürülebilier olmalarını sağlamak ve performanslarını yükseletmek amacı ile başvurdukları uluslararası standartlara sahip sistemlerdir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulmuş ve kısa sürede bütün dünyada kabul gören, her ülkeden bir üyesi bulunan ve her üyenin eşit oy hakkına sahip olduğu bir kuruluş haline gelmiştir. Kuruluş içinde standartlaşma çalışmalarını, Amerika, Kanada ve İngiltere tarafından oluşturulan Teknik Komite (TC 176) yürütmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartları ilk olarak 1987 yılı Mart ayından yayınlanmıştır ve birçok ülke tarafından kabul edilerek uygulamaya alınmıştır. ISO tarafından hazırlanan standartlar genel olarak beş yılda bir gözden geçirilmekte ve ihtiyaç duyulan revizyonlar yapıldıktan sonra yeniden yayınlanmaktadır.

Aslına bakılırsa Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun çekirdeğini, ikinci dünya savaşında Amerikan ordusunda kaliteyi artırmak için kurulan Amerikan Askeri standartları oluşturulmaktadır. Bu standartların yararları görülmeye başlandıkça diğer ülkelerde de çeşitli standartlar oluşturmaya başlanmıştır.

Bugün ISO standartları dünya üzerinde 160’dan fazla ülkede kabul edilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Zamanla sektörel özellikler ön planda tutularak farklı standartlar ve uygulamalara geçilmiştir. Ancak bu standartların temelinde ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartları bulunmaktadır. Yani ana yapı korunarak sektörlere göre ayrı standartlar geliştirilmiştir. Ama bütün farklılıklarına rağmen yönetim sistemlerinin temelinde her sektörün kendi içinde mükemmel olmak gayreti yatmaktadır.

Örneğin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi gibi standartlar bu özelliktedir.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı da Uluslararası Standartlar Organizasyon Teknik Komitesi tarafından küresel otomotiv sanayi için tasarlanmış bir kalite yönetim sistemidir.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Ortaya Çıktı

Otomotiv sektöründe tedarikçi firmaların önemi tartışılmaz. Motorlu araç üreten firmalar doğal olarak birçok aksamı, tamamlanmış veya yarı tamamlanmış olarak tedarikçi firmalardan sağlamaktadır. Ancak tedarikçi firmaların verdikleri ürünlerin kaliteli veya kalitesiz olması veya belli standartlardan uzak olması ana firmaları güç durumda bırakmakta, üretim hızlarını, maliyetlerini ve kalitelerini ciddi olarak etkilemektedir.

Son yıllarda otomotiv sektörünün dünya genelinde gösterdiği gelişme ve ilerleme ortamı, motorlu araç üreten firmaları yeni arayışlara itmiştir. ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standartlarının ortaya çıkması, önemli olarak bu ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. ISO 16949 standardı, otomotiv sektörüne ait koşulların tanımlanması ve otomotiv tedarikçi firmaları için teknik standartların oluşturulması amacı ile 2009 yılında yayınlanmıştır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu bu standardı hazırlama için yola çıkarken, farklı ülkelerde uygulanmakta olan çeşitli standartları esas almıştır. Bu standartların özellikleri şunlardır:

  • QS 9000 standardı

Bu standart, Amerika’da, Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri tarafından geliştirilmiştir ve otomotiv sektöründe tedarikççifirmaların standartlaşması yöönüde oldukça fazla rağbet görmüştür. QS 9000 standardı için, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardının otomotiv sektörü için geliştirilen bir versiyonudur denebilir. Tamamen otomotiv sektöründeki ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

QS 9000 standardı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ISO 9001 standardının temel alındığı koşulları içermektedir. İkinci bölüm, otomotiv sektörüne özgü koşulları ve ilk numune onay süreci, sürekli iyileştirme ve üretim yeterliliği gibi konuları içermektedir. Üçüncü bölüm ise, Ford, Chrysler, General Motors ve kamyon üretici firmalarına özgü koşulları kapsamaktadır.

QS 9000 standardı, deneysel tasarım, olası hata türü ve etkileri analizi, kalite fonksiyonlarını geliştirme, iş planlama, sevkiyat, fiyat ve işletmecilik gibi konularda oldukça sıkı bir uygulama getirmektedir. Bu özellikleri ile de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi, yan sanayi ve taşeron üretim yapan firmalara, hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan firmalara ve servis parçaları üreten firmalara uygulanabilir özelliktedir.

  • EAQF standardı

1994 yılında Fransa’da uygulamaya giren bu standart da Fransız otomotiv sektörü için tasarlanmıştır ve Peugeot, Renault, Citroen ve Fiat firmaların ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Esas olarak ISO 9001 standardı temel almıştır.

  • İtalyan AVSQ standardı

Aynı amaçlar doğrultusunda bu standart, 1994 yılında İtalya’da geliştirilmiştir. Yine ISO 9001 standardını temel alan AVSQ standardı İtalyan otomotiv sektörü faaliyet gösteren Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Ferrari ve Lamborghini şirketlerinin ihtiyaçları için geliştirilmiştir.

  • Alman VDA 6 standardı

Bu standart da Alman otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalar düşünülerek hazırlanmıştır bir kalite yönetim standardıdır. Almanya’da otuza yakın büyük otomotiv üreticisi firmanın birlikte hazırladığı bir standarttır ve ilk olarak 1991 yılında yayınlanmıştır. Bu firmalar arasında Mercedes, AUDI, Wolkwagen, Porsche ve BMW de bulunmaktadır. Bu firmalara ürün tedarik eden bütün firmaların bu standarda uymaları gerekmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu dört standardı bir araya getirmiş ve ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardını hazırlamıştır.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı Nedir

Ülkemizde otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren firmaların hem üretim rakamları hem de ihracat rakamları yükselmektedir. Ancak dış pazarlarda rekabet edebilmesi için ürünlerin istenilen standartlara uygun olması her zamankinden daha çok önem kazanmıştır.

ISO 16949 standardı bu uygunluğu sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu standart ile, ürün kalitesini iyileştirmek, otomotiv sektöründeki bilgi birikimini bir araya toplamak, tedarikçi zincirinde yer alan firmaları güçlendirmek, verimliliği arttırmak ve bütün otomotiv sektöründeki firmaların aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak hedef alınmıştır. Aynı zamanda ana firmaların, farklı tedarikçiler için farklı denetim sistemleri kurmasını ve uygulamasını önlemek ve tüketicilere daha güvenilir ürünler sunmak da hedefler arasındadır.

Dolayısıyla ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardının ana yapısında şu süreçler ve değerlendirme yöntemleri yer almaktadır:

      Üretim parçası onay süreci

      İleri ürün kalitesi planlaması

      Kalite sistem değerlendirmesi

      Potansiyel hatalar ve etkileri analizi

      Temel istatistik proses kontrolü

      Ölçme sistemleri analizi

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından bu standart, TSE ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri - Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin ISO 9001:2008’in Uygulanmasına Dair Özel Şartlar adıyla yayınlanmıştır. Bu standardın 2012 reviyonu yürürlüktedir.

Ülkemizde Otomotiv Sektörü

Otomotiv sektörü bugün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde anahtar konumda bir sektördür. Güçlü bir otomotiv sektörü, gelişmiş ülkelerin ortak özelliklerinden biridir. Otomotiv sektörü, diğer çok sayıda sektörün üretimi ile doğrudan ilgilidir. Bu yüzden otomotiv sektörü, faaliyetleri ile bazı sektörlerin de verimli bir şekilde işlemesine destek olmaktadır. Diğer yandan otomotiv sektöründeki gelişmeler ve değişimler, diğer sektörleri de etkilemektedir.

Ülkemizde otomotiv sektörü, ilk üç büyük sektör arasında bulunmaktadır. İlk zamanlar otomotiv sektörü montaj modeli ile çalışırken, 1996 yılı sonrasında, Gümrük Birliği ile birlikte üretim faaliyetlerini hızlandırmış ve uluslararası standartlarda üretim ve dünya piayalarında ihracat yapan bir sektör haline gelmiştir.

1990’lı yıllar ile birlikte ülkemiz otomotiv sektöründe modern yönetim anlayışları ve kalite ve insan kaynakları yönetimi uygulanmaya başlanmıştır. Araştırma geliştirme faaliyetleri, üretim süreçleri, iyileştirme çalışmaları, pazarlama kanalları, satış ve satış sonrası hizmetler ve müşteri taleplerinin belirlenmesi ve bu anlayış çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılması bu dönemde hızlanmıştır.

Ülkemizdeki otomotiv yan sanayii, ana sanayinin kurulmasına bağlı olarak, 1970’li yıllardan itibaren gelişme göstermiştir. 1990’lı yıllarda ise ihracata yönelik rekabetçi bir sanayi halini almıştır. Bugün otomotiv yan sanayi üretiminin yüzde 90’ı ihraç edilmektedir.

Son yıllarda, küreselleşen otomotiv sektöründe, maliyetlerin yükselmesi, rekabet yüzünden otomobil geliştirme sürelerinin kısalması ve tüketicilerin taleplerinin dafa fazla artması gibi nedenlerle otomobil ve yan sanayi üreticilerinin ciddi bir rekabet içinde oldukları görülmektedir. Bunu aşabilmek için kaliteli v standartlara uygun üretim çok önemlidir. İşletmelerinde ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardını kuran ve uygulayan firmalar büyük rekabet avantajı elde etmektedir.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin önemi

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sadece otomotiv yan sanayi tedarikçi firmaları için verilmektedir. ISO 16949 standardı mevcut Kalite Yönetim Sistemi standartlarına yeni kurallar getirmemektedir. Sacede otomotiv yan sanayiine özgü standartlar, kriterler ve koşullar içermektedir. Bu standart, Kalite Yönetim Sistemi standardının, otomotiv sektöründe tasarım, geliştirme, üretim, montaj çalışmaları ve servis koşulları için belirlenen gereklilikleri içermektedir. Bunun yanında otomotiv üretici firmalarının müşterilerine özel gereklilikleri de kapsamaktadır.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı hazırlanırken, otomotiv yan sanayi firmalarını belgelendirme ve uygunluk değerlendirme gereklilikleri de tespit edilmiştir. Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardına geçiş çalışmalarına hemen başlmışlardır.

2009 yılında revize edilen bu standardı işletmelerinde kuran firmaların kazançları çoktur. Belli başlı kazançlar şu şekilde sıralanabilir:

      Firmanın performansı yükselir ve verimliliği artar.

      Müşterilerin ve tüketicilerin memnuniyeti sağlanır.

      Ürün uygunsuzlukları zamanında farkedilir ve önlem alınır.

      Çalışanların sağlığı ve güvenliği korunmuş olur.

      Üretim riskleri düşer veya en düşük seviyeye çekilir.

      Firmanın faaliyetleri tutarlılık kazanır.

      Yetki ve sorumluluklar dağırılmış olur ve bireylere bağımlılık azalır.

      Firmalar bu sistem sayesinde daha kolay organize olurlar, uygulamalarını sistemleştirebilirler ve firma büyüdükçe yönetim sorumluluğundan emin olurlar.

      Bütün iş süreçleri, iş akış şekilleri, iş yapış talimatları gibi dokümanlar hazırlanmış olur ve çalışanların ve üretimin performansı bunlara uygun şekilde değelendirilir.

      ISO 16949 standardının etkili bir şekilde uygulanması ile performans göstergelerinin gözlemi ve ölçüm sonuçları, müşteri memnuniyeti ve kalite ile birleştirilmiş olur.

      Daha etkin bir iç denetim fonksiyonu gerçekleştirilir. İç denetim fonksiyonu, problemleri ve olası müşteri memnuniyetsizliklerini önceden tespit edip çözmeye yardımcı olan bir sistemdir.

      Firma iç ve dış denetimlere her zaman hazırlıklı olur.

Kısaca ISO 16949 Belgesi almak, firmanın hatayı önlemek ve zamanında önlem almak, israfı önlemek ve sürekli gelişim gösteren bir süreç oluşturmak açısından otomotiv yan sanayi firmaları için büyük katkı sağlamaktadır. Daha da önemlisi ISO 16949 Belgesi’ne sahip olmakla firmanın imajı ve itibarı yükselir ve uluslararası kabul gören bir belge olması sayesinde dış pazalarda firmaya önemli bir rekabet avantajı kazandırır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.ISO TS 16949 Kalite Belgesi Almak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgenizi almanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için belgelendirme başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizinle en kısa sürede ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.