TümVücutTitreşimiKişiselMaruziyetÖlçümü

Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Hizmetleri

Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Titreşim hareketleri ile ses, birbirleri ile oldukça yakın içindedir. Ses, basınç dalgaları oluşturur ve bunlar kulak zarının aşırı titreşimine neden olur. Bu yüzden, teknik olarak gürültüyü azaltmaya çalışmak için titreşimi düşürmek gerekmektedir. Çalışma ortamında çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan titreşimler, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesi yanında çalışma verimini de düşürmektedir. Titreşimlerin çalışanlar üzerindeki etkileri bakımından iki tür titreşimden bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi çalışanların el ve kol tireşimidir, diğeri ise tüm vücut titreşimidir.

2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları ile ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamayı hedeflemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işletmelere uygulanan bu yönetmelik, aynı zamanda 2002 yılında çıkarılan 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ile de paralellik göstermektedir.

Bu yönetmelikte bütün vücut titreşimi, çalışanların vücudunun tümüne geçtiği zaman, çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturan ve özellikle de omurgasında travmaya ve bel bölgesinde çeşitli rahatsızlıklara yol açan mekanik titreşimler olarak tanımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre, maruziyet eylem değeri, aşılması durumunda, çalışanların titreşime maruz kalması yüzünden ortaya çıkan risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerdir. Maruziyet sınır değeri ise, çalışanların kesinlikle bu değer üzerinde bir titreşime maruz kalmaması gereken değerdir. Buna göre bütün vücut titreşimi için bu değerler şu şekilde tespit edilmiştir:

  • Sekiz saatlik bir çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2
  • Sekiz saatlik bir çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Söz konusu yönetmelik dışında yine aynı Bakanlık tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik de, işyerlerinde çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, düzenli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde işletmeler tarafından test ve muayene ettirilmesini sağlamayı hedeflemiştir.

İşletmeler, maruziyet sınır değerlerinin aşılma nedenlerini tespit etmek ve bunu önlemek için gerekli önlemleri almakla sorumludurlar. Bu kapsamda uygun çalışma programları hazırlamak ve çalışanların hiçbir durumda maruziyet sınır değerleri üzerinden titreşimlere maruz kalmamalarını sağlamak zorundadırlar. Bu çalışmalarda titreşimlerin şu üç bileşeni birlikte değerlendirilmektedir: maruziyet yüzeyi, titreşimin frekansı ve titreşime maruz kalınan süre.

İşletmeler bu nedenle işyerilerinde risk değerlendirme çalışması yapmak ve bunun için de tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümlerini yaptırmak zorundadırlar. Bu ölçümler yapılırken esas alınan birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Dikkate alınması gereken birkaç standart şu şekildedir:

  • TS EN ISO 5349-1 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar
  • TS EN ISO 5349-2 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince de akreditasyon yetkisine sahiptir. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz