ISO28000TedarikZinciriGüvenliğiYönetimSistemi

ISO 28000:2007

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Üretim faaliyetleri için gereksinim duyulan girdileri elde etmek, bunları işleyerek müşterilere sunulabilecek hale getirmek ve daha sonra bir dağıtım sistemi aracılığı ile tüketicilere teslim etmek için gerekli faaliyetler bütününe tedarik zinciri denmektedir. Bu şekli ile bir tedarik zinciri, çok aşamalı, kendi içinde birçok çalışan barındıran ve birçok firmayı kapsayan bir yapıdır. Tedarik zinciri kapsamında yönetilmesi gereken birçok faaliyet bulunmaktadır. Örneğin zinciri oluşturan firmalar arasında uyum sağlanması, zincirin son halkasında yer alan tüketicilerin beklentilerine uygun ürün ve hizmet hazırlanması, müşteri memnuniyetinin yaratılması, zincir üzerindeki faaliyetlerde sadelik yaratılması, tüm aşamalarda stokların en uygun şekilde tutulması, gereksiz maliyetlerin düşürülmesi ve zincir içinde talebin doğru belirlenmesi gibi.

Firmaların kendilerinden beklenen değeri yaratabilmeleri, rekabet ortamı içinde ayakta kalabilmeleri ve müşteri memnuniyeti yaratabilecek bir düzen kurmaları için güçlü bir tedarik zinciri oluşturmaları gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili konular, bugün firmaların yönetiminde ciddi bir yer tutmaktadır. Tedarik zinciri konusu, tedarikçi firma seçim sürecinden tüketiciler ile ilişkilere, tedarik zincir yapılarının oluşturulmasından tedarik zinciri üzerindeki firmalar ile bütünleşmeye kadar çok farklı boyutlarda ele alınmaktadır.

Bugünün firmalarının bu şekilde tedarik zincirine odaklanmaları boşuna değildir. Herşeyden önce işletmenin maliyetleri düşürme ve süreçleri iyileştirme çalışmaları kapsamında ilave kaynaklara ihtiyaç duyulduğunda, bunu tedarikçi firmalara ve dağıtım kanallarına doğru yaymak, firmaya avantaj yaratmaktadadır. Firmalar son on yıl içinde İşletme Kaynak Planlama (ERP), Toplam Kalite Yönetimi (TQM) ve iş süreçlerinin yeniden yapılanması (BPR) gibi bilgisayar tabanlı teknik ve yöntemleri kullanmaktadır. Firmayı optimize etmek ve tüketicilere yüksek düzey ve kalitede ürün ve hizmet sunmak için bu gereklidir de.

Tedarik zinciri, tedarikçi firmalar, imalatçı firmalar, dağıtıcı firmalar ve perakendeciler şeklinde adlandırılan birçok firmayı bünyesinde barındıran ve birlikte çalışılan ortak bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte çaba gösterilen faaliyetler şunlardır:

 • Üretim için gerek duyulan hammaddenin temin edilmesi
 • Bu hammaddenin tüketicilere sunulacak bir ürüne dönüştürülmesi
 • Oluşturulan bu son ürünün perakendeci firmalara teslim edilmesi

Bu zincirde ileriye doğru bir ürün akışı, geriye doğru ise bilgi akışı söz konusudur. Yakın zamana kadar uzmanlar ve araştırmacılar tedarik zincirindeki çeşitli süreçleri birbirinden ayrı olarak ele almışlardır. Ancak son yıllarda tedarik zinciri ile ilgili faaliyetler bir bütün olarak ele alınmaya başlanmış ve tedarik zincirinin tasarımı, performansı ve analiz edilmesi gibi konulara daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.

Tedarik zinciri olgusunu bu kadar canlı tutan ve gündeme getiren birçok faktör bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

 • İmalat maliyetlerindeki artışlar
 • İmalata dayalı kaynaklarda yaşanan daralmalar
 • Kısalan ürün yaşam süresi
 • Gereksiz faaliyetlerin elenmesi gibi üretim faaliyetlerinde sadeleşme ihtiyacı
 • Yalın üretim şeklinin kabul görmesi
 • Pazar ekonomilerinde küreselleşmenin gittikçe büyümesi
 • Üretim çevresinde yaşanan başka farklılaşmalar

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturuldu?

Bir ürün veya hizmet üreten firmalar her zaman başka bir firmanın müşterisi olabilir. Basit bir anlatımla tedarik zincirinin kurulması böyle bir ilişkiler yumağından kaynaklanmıştır. Bir tedarik zinciri üzerinde yer alan farklı sektörlerden farklı firmalar arasında zaman zaman kopmalar veya güvenlik sorunları ortaya çıkabilir ve bu durum yüzünden firmalar olumsuz etkilenebilir. Tedarik zincirinin güvenli kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlamak amacı ile, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2007 yılında ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartları yayınlanmıştır.

Aslına bakılırsa, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da tedarikçi firmalar ile ilişkiler açısından yeterli kriterler ve değerlendirme yöntemlerini belirlemiştir. Ancak yine de özellikle tedarik zincirinin yönetim sistemi üzerine ayrı bir standart belirlenmesi, tedarikçi firmalar ile çalışan kuruluşlar açısından yararlı olmuştur. Bu özelliği ile firmada zaten ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı kurulmuş ve uygulanıyorsa, ISO 28000 standardını bu sisteme entegre etmek oldukça kolaydır.

ISO 28000 standardı, tedarik zincirinde karşı karşıya kalınan risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi açısından son derece önemlidir. Bu standart, zincirin güvenlik gerekliliklerini açıklar ve bu sistemi kurmak ve uygulamak isteyen firmalara bir yönetim modeli sunar.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Alınmalı mıdır?

Tedarik zincirinin güvenliği dendiği zaman, tedarik zincirine zarar vermek için bilerek ve yetkisiz olarak yapılmış hareketler anlaşılmaktadır. Bu hareketlerin bazı alanlarda risk değerlendirmesini yapmak ve riskleri kontrol altına almak gerekmektedir. Bu alanlardan birkaçı şunlardır:

 • Firmanın performansını, koşullarını ve güvenliğini etkileyen insan ya da sisteme dayanan faktörler
 • Güvenlik önlemlerini olumsuz şekilde etkileyen sel, fırtına ve benzeri doğa olayları
 • Dışarıdan temin edilen ürün ve hizmetlerde, firmanın kontrolü dışında oluşan olaylar
 • Yasal düzenlemelere uymama veya firmanın marka veya imajına zarar verme gibi, firmanın ortaklarından kaynaklanan riskler ve tehditler
 • Güvenlik amacıyla kullanılan malzemelerin tasarımı, bakımı, kullanımı ve değiştirilmesi gibi faktörler
 • Firma faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit eden başka olaylar

Tedarik zinciri üzerinden bütün firmalar veya bunlardan bazıları işletmelerinde ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve uyguluyorlarsa, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 28000 Belgesi talep edebilirler. Bu durumda gerekli denetimlerden geçtikleri takdirde firmaya ISO 28000 Belgesi verilebilir.

Birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların, tedarik zincirinin herhangi bir noktasında ortaya çıkan sorunlar veya aksaklıklar ile karşılaşmamak ve çıkması halinde bunlara karşı çabuk ve doğru aksiyon alabilmek için ISO 28000 standardına ihtiyaçları bulunmaktadır. ISO 28000 Belgesi, o firmada tedarikçi firmalarla olan ilişkilerin ve sorumlulukların doğru kurulduğunu ve etkin bir şekilde yönetildiğini göstermektedir.

ISO 28000 Belgesi’ni Hangi Firmalar Alabilir?

Tedarik zinciri, ürün veya hizmetlerin, tedarikçi firmalardan tüketicilere doğru uzanan faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir ve bu süreçte, doğal kaynaklar ve hammadde tüketiciye sunulacak bir ürün haline getirilir. Bu süreç içinde, doğal kaynakların çevre ve biyolojik düzenlemeleri, hammaddenin çıkarılması, depolanması, üretim ve montaj çalışmaları ve bitmiş ürünün tüketicilere ulaştırılması gibi birçok aşama söz konusudur. Her bir faaliyet farklı firmalar tarafından gerçekleştiriliyor olabilir.

Kısaca tedarik zinciri, herhangi bir ürünün daha hammadde halinde başlayarak, tüketicilere ulaşması ve geri dönüşümünü kapsayan bütün süreçlerde yer alan tedarikçi firma, üretici firma, perakendeci, lojistik firması ve distribütörlerden oluşan bir bütündür.

Bu açıklama gösteriyor ki, bu süreçte üretim yeri, liman, depo, konteyner ve gümrük gibi farklı yerler, birbirinden farklı operasyonlar, yükleme, paketleme, kontrol ve elleçleme gibi farklı sistemler, hava, kara, deniz ve demiryolu gibi farklı ulaşım şekilleri, farklı kargo tipleri ve farklı güvenlik seviyesinde ulusal veya uluslararası bölgeler söz konusudur. O nedenle bütün bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bünyelerinde ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve ISO 28000 Belgesi’ni alabilirler.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 28000 Belgesi ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.ISO 28000 Belgesi Almak İstermisiniz