OrtamGazÖlçümleri

Ortam Gaz Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
Ortam Gaz Ölçümleri Ölçümü Hizmetleri

Ortam Gaz Ölçümleri

Özellikle kimyasal maddelere maruziyet ile ortaya çıkan meslek hastalıklarının önüne geçmek ve kimyasal maddelerden kaynaklanan tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak açısından ortam gaz ölçümlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli bir konudur.

Çalışma ortamlarında karşılaşılan en büyük tehlike, solunum havasının içeriği ile ilgilidir. Özellikle havalandırma sisteminin yetersiz kalması ya da hiç bulunmaması durumunda, çalışma ortamının atmosfer bileşimi yaşamsal sınırların altında kalmaktadır. Havada bulunması gereken doğal maddelerin bozulması, oksidasyon, biyolojik aktiviteler, yüksek buharlaşma gibi faktörler, çalışma ortamında toksik (zehirli) gazların veya yanıcı gazların oluşmasına ve birikmesine neden olmaktadır. Bu durum ortam havasında bulunması gereken oksijen miktarını önemli ölçüde düşürmektedir. Bu oranların tehlike sınırlarını aşması durumunda ise çalışanlarda bilinçsiz uyku hali ve ölüm gerçekleşebilmektedir.

Solunan havada yeterli oksijen olmazsa yaşamsal faaliyetleri sürdürmek mümkün değildir. Aynı şekilde çalışma ortamlarında bulunan toksik gazlar insan sağlığını ciddi olarak tehdit etmektedir.

Hangi sektörde olursa olsun, faaliyetler sırasında çalışma ortamına zehirli gazlar ve buhar yayılıyorsa, bu işyerlerinde, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için çalışma ortamında bulunan gazların ölçülmesi, izlenmesi ve önlem alınması gerekmektedir.

Çeşitli test ve muayene kuruluşları tarafından tarafsız ve bağmsız bir kuruluş olarak gaz ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerde esas alınan yasal düzenlemeler şunlardır:

  • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Bunun yanında aşağıdaki uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan prosedür ve talimatlar da dikkate alınmaktadır:

  • NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü)
  • OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu)

Ortam Gaz Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işletmeler, kimyasal maddelerle çalışan personelin bu maddelere maruz kalmasını önlemek, bunun mümkün olmadığı durumlarda maruziyet seviyesini en düşük seviyeye çekmek ve çalışanların bu tehlikelerden korunması için gerekli bütün önlemleri almak zorundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de benzer hükümler yer almaktadır. Buna göre işletmeler, çalışma ortamlarını belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde, yetkili kişi ve kuruluşlara test ve muayene ettirmek zorundadırlar.

Ortam gaz ölçümlerinde dikkate alınan ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok standart bulunmaktadır. Bu standartların bir kısmı şunlardır:

  • TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz
  • TS EN 45544-1 İşyeri havası - Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları
  • TS EN 45544-2 İşyeri havası - Bölüm 2: Maruz kalma ölçümlerinde kullanılan cihazlar için performans kuralları
  • TS EN 45544-3 İşyeri havası - Bölüm 3: Genel gaz tespitinde kullanılan cihazlar için performans kuralları
  • TS EN 45544-4 İşyeri havası - Bölüm 4: Cihaz seçme monte etme, kullanım ve bakım kılavuzu

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan ortam gaz ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Ortam Gaz Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz