GürültüMaruziyetÖlçümü

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Gürültü Maruziyet Ölçümü Hizmetleri

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Çeşitli sektörlerde çalışanların birçoğu, içinde bulundukları çalışma koşulları yüzünden fazla gürültüye maruz kalmakta ve meslek hastalıkları denilen kalıcı rahatsızlıklara uğramaktadır. Bu yüzden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili tehlikelerden korunmaları amacı ile, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik aynı zamanda 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’ni de esas almıştır.

Bu yönetmelik ve ilgili standartlar gereğince işletmelerin yılda en az bir kere gürültü ölçümü yaptırması gerekmektedir. Bu ölçümlerin yaptırılma zorunluğu şu nedenlere dayanmaktadır:

  • Yasal düzenlemelere uygunluğu denetlemek için
  • Çalışanlardan gelen şikayetleri değerlendirmek için
  • Gürültüye maruz kalan çalışan sayısını belirlemek için
  • Gürültünün kaynaklarını ve alınacak önlemleri belirlemek için
  • Alınan önlemlerin ne kadar etkin olduğunu değerlendirmek için
  • İşletmenin gürültü haritasının çıkarmak için
  • Kalibrasyon doğrulama çalışmaları için
  • Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak için

Gürültü ölçümlerine başlamadan önce, hata yapılmaması, emek, zaman ve maddi kayıplar yaşanmaması için bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu yüzden gürültünün hangi amaçla, ne şekilde ve ne kadar süre ile değerlendirileceği ve değerlendirme zaman dilimi mutlaka bir plan içinde yürütülmelidir. Ayrıca her ölçüm öncesinde ve sonrasında ölçüm cihazları kalibre edilmelidir.

Ölçümler sırasında genel olarak şu parametreler esas alınmaktadır:

      Eşdeğer gürültü seviyesi

      Ses etkilenim seviyesi

      En yüksek ses seviyesi

      En düşük ses seviyesi

      En yüksek tepe değeri

      Anlık ses seviyesi

Ne kadar süre ile ölçüm yapılacağı, ölçüm amacına, ölçüm çeşidine, moduna, konumuna, gürültü türüne ve kaynağına bağlı olarak değişim gösterebilir.

Söz konusu yönetmelikte, en düşük maruziyet eylem değerleri, en yüksek maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerlerinin hesaplama yöntemleri gösterilmiştir.

Gürültü Maruziyet Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre işletmeler, çalışma ortamlarını belli zaman aralıklarında ve belli yöntemler kullanarak test ve muayene ettirmek zorundadırlar. Yine aynı Bakanlık tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, işletmelerin risk değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. Her iki yasal düzenlemenin de ortak amacı, çalışanların sağlık problemleri yaşamamalarını ve işletmelerin bu yönde gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır. İşletmelerde gürültü maruziyet ölçümleri de bu amaçla yapılmaktadır.

Bu çalışmalar sırasında esas alınması gereken ulusal ve uluslararası standartların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

      TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

      TS EN ISO 9612 Akustik - Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi - Mühendislik yöntemi

      TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

      TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Gürültü maruziyet ölçümü veya diğer ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.Gürültü Maruziyet Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz