KimyasalÖlçümler

Kimyasal Ölçümler

Uluslararası onaylı ve akredite;
Kimyasal Ölçümler Hizmetleri

Kimyasal Ölçümler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, çalışma ortamlarında bulunan, kullanılan veya işlem gören kimyasal maddelerin etkileri yüzünden ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel olan tehlikelerden çalışanların sağlıklarını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli olan koşulları belirlemektir. Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği kapsamına giren ve çeşitli kimyasal maddelerin işlendiği ve kullanıldığı bütün işletmeleri kapsamaktadır.

Söz konusu yöntemelik esasları gereğince işletmeler, kimyasal maddelerle çalışmak durumda olan çalışanların bu maddelere maruziyetlerini önlemek, bunun sağlanamadığı durumlarda en azından etkilerini düşürmek ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak amacı ile gereken her türlü önlemi almak zorundadırlar. İşletmeler bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, 2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği esaslarına uygun şekilde bir risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. Bu şekilde çalışma ortamlarında tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığı ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde bunların çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerinde olumsuz etki yapıp yapmadığı tespit edilmiş olmaktadır.

Söz konusu yönetmelik ekinde Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu verilmiştir. Bu tabloda çeşitli kimyasal maddelerin isimleri ve sekiz saatlik ve süre verilmemişse 15 dakikalık bir süre içinde aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değerleri gösterilmiştir. Ayrıca yönetmelik eklerinde kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasak olan işler de sayılmıştır.

İşletmelerin faaliyetleri ile ilgili olarak bütün bu sınır değerlerin içinde kalındığının anlaşılması için bağımsız ve tarafsız olarak faaliyet gösteren test ve muayene kuruluşlarının yapacakları ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kimyasal Ölçümlerin Kapsamı Nedir?

Yapılacak kimyasal ölçümler hem yukarıda sözü edilen Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına, hem de yine aynı Bakanlık tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına uymak gerekmektedir. Bu yönetmelik gereğince de işletmeler tarafından, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Bu ölçümlerde esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Kimyasal ölçümler yapılırken dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

 • Kurşun analizi
  • TS ISO 8518 İşyeri havası - Tanecik halindeki kurşun ve kurşun bileşiklerinin tayini - Alevli veya elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik metot
 • Formaldehit analizi
  • TS ISO 16000-3 İç mekan havası - Formaldehit ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini - Aktif numune olma yöntemi
  • NIOSH 3500 Formaldehyde by vis
  • MDHS 78 Formaldehyde in air
 • Uçucu organik bileşikler
  • TS EN ISO 16017-1 Dahili çevre ve işyeri havası - Numune alma ve uçucu organik bileşiklerin sorbent tüp/thermaldesorpsiyon/kapiler gaz kromatografisi ile analiz - Bölüm 1: Pompa ile numune alma
  • TS EN ISO 16017-2 Bina içi, ortam ve işyeri havası - Emici tüp/ısıl desorpsiyon/kapiller gaz kromatografisi yoluyla uçucu bileşiklerden numune alma ve bu bileşiklerin analizi - Bölüm2: Difüzif numune alma
 • Anlık gaz ölçümü
  • TS EN ISO 17621 İş yeri atmosferi - Dedektör tüplü kısa dönemli ölçüm sistemleri - Özellikler ve deney metotları

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Kimyasal ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa kuruluşumuz çalışanlarına başvurabilirsiniz.Kimyasal Ölçümler Testi Yaptırmak İstermisiniz