KimyasalMaddeMaruziyetÖlçümü

Kimyasal Madde Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Kimyasal Madde Maruziyet Ölçümü Hizmetleri

Kimyasal Madde Maruziyet Ölçümü

Kozmetik ürünlerinden ilaçlara, temizlik ürünlerinden boyalara kadar çok çeşitli maddelerin üretimi sırasında, değişik aşamalarda çok tehlikeli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılması sırasında her zaman sağlık problemleri yaşama riski bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler uygun yollardan ve uygun dozlarda canlı organizmaya giriyorsa, zararlı etki meydana getirme riski taşımaktadır. İnsan vücuduna bu kimyasal maddeler üç yolda girebilmektedir: solunum sistemi ile, sindirim sistemi ile ya da deri ile temas yolu ile. Farklı sektörlerde farklı çalışma ortamlarında, çalışma hayatı boyunca kimyasal maddelere kısa veya uzun süreli maruziyet riski hep bulunmaktadır. Bu maruziyet bazen basit cilt rahatsızlıkları gibi ortaya çıksa da, bazen kansere kadar çok ciddi hastalıklara neden olmaktadır.

Kimyasal maddelere maruziyet risklerini ortadan kaldırmak için bir takım çözüm yolları yok değildir. Örneğin tehlikeli kimyasal maddenin ikamesi yoluna gidilebilir. Yani bu kimyasal maddenin yerini tutacak başka maddeler üretimde kullanılabilir. Ayrıca bir takım mühendislik önlemleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi yollara da başvurulabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, çalışma ortamlarında bulunan, kullanılan veya işlem gören kimyasal maddelerin etkileri yüzünden ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel olan tehlikelerden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak amacını gütmektedir.

Bütün kimyasal maddeler aynı derecede tehlikeli değildir. İnsanlara aynı şekilde, aynı yollardan ve aynı sürede zarar vermezler. Yeter ki kimyasal maddeler güvenli bir şekilde üretilsin, kullanılsın ve taşınsın. Kimyasal tehlikelerin kontrol altına alınabilmesi için, özelliklerinin ve insanlara ve çevreye verebileceği tehlikelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için işletmelerin risk değerlendirmesi yapmaları bir zorunluluktur. Risk değerlendirmesi yapmak, risklerin belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması için çok önemlidir.

Kimyasal Madde Maruziyet Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Avrupa Birliği, 2006 yıl sonunda 1907/2006/EC sayılı direktifi çıkarmış ve REACH adını verdiği yeni kimyasallar politikasını uygulamaya koymuştur. Bu direktifin amacı, insan sağlığı ve çevre korunması gözetilerek, kimyasalların neden olduğu risklerin kontrol altına alınmasını ve üretilen kimyasallar hakkında doğru bilgilerin temin edilmesini sağlamaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, uyumlaştırma çalışmaları kapsamında 67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır.

Dünyanın her yerinde kimyasalların potansiyel riskleri, sınıflandırma ile belirlenmektedir. Bu potansiyel riskler üç grupta toplanmaktadır: fiziko kimyasal tehlikeler, toksikolojik tehlikeler ve çevre ile tehlikeler.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işletmeler, çalışanların tehlikeli kimyasal maddelere karşı maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı durumlarda maruziyet seviyesini düşürmek ve çalışanları tehlikelerden korumak için önlem almak zorundadır.

Bu çerçevede işletmeler, yukarıda açıklandığı gibi, tehlikeli kimyasal maddenin ikamesi yoluna gidebilir. Yapılan işin özellikleri yüzünden ikame yöntemi kullanılamıyorsa, o zaman bir risk değerlendirmesi yapılarak şu çözüm yollarından birine yönelmek zorundadır:

  • Teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak, üretimde daha uygun ve elverişli süreçler, mühendislik kontrol sistemleri ya da uygun ekipman kullanılabilir.
  • Riski kaynağında önlemek için toplu koruma önlemleri uygulanabilir.
  • Alınan önlemlerin yetersiz kalması durumunda çalışanlar için kişisel korunma yöntemleri uygulanabilir.

Bu arada kimyasal madde maruziyet ölçümleri yapılırkan dikkate alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Kimyasal madde maruziyet ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa kuruluşumuz çalışanlarına başvurabilirsiniz.Kimyasal Madde Maruziyet Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz