ISO9001KaliteYönetimSistemi

ISO 9001:2015

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite konusundaki yaklaşımlar sanıldığı gibi yirminci yüzyılda ortaya çıkmış değildir. Kalite konusu çok eski zamanlardan beri bir şekilde zaten vardı. MÖ ikibin yıl öncesinde ünlü Hammurabi Kanunları’nda yer alan şu madde çok önemlidir: bir inşaat ustası, yetersizliği yüzünden veya işini gerektiği şekilde yapmadığı için, inşa ettiği ev yıkılır ve ölüme neden olursa, o usta öldürülecektir. Yine MÖ 1400’lü yıllarda Mısır’da görevliler, inşaatlarda kullanılan taş blokların yüzeylerinin dik olup olmadığını, telden yapılmış bir araç ile kontrol ediyorlardı.

Onüçüncü yüzyıla gelindiğinde, Çıraklık ve Esnaf Loncaları gelişmeye başlamış ve burada görev yapan ustalar, hem eğitim hem de muayene görevlerini üstlenmişlerdir.

Bugün bilinen anlamda kalite kontrol çalışmaları ise ondokuzuncu yüzyılda yaşanan sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. İşlerin planlaması ve nezaret edilmesi çalışmaları işçilerin elinden alınmış ve eğitimli görevlilere ve mühendislere verilmiştir. Bu şekilde bilimsel yönetimin ilk adımları atılmaya başlanmıştır.

Yirminci yüzyılda montaj hattı üretimi ile üretim faaliyetleri sadeleşmeye başlamış, bu şekilde düşük maliyetle yüksek kaliteli ürünler üretilmeye başlanmıştır. Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile işletmedeki üniteler arası koordinasyon eksikliği ve hatalı ürünler sonucu ortaya çıkan sorunlar dikkat çekmeye başlamış ve kalite kontrol işlemlerini yapmak için ayrı üniteler kurulmaya başlanmıştır.

Kalite güvence ifadesinin ilk olarak kullanılmaya başlaması ve kalite kavramının bütün dünyaya yayılması ile Deming sayesinde olmuştur. O yıllarda Japon kalitesi bütün dünyada üstünlüğünü ispat etmiş durumdaydı. 1980’li yıllardan itibaren kalite, kuruluşların bütün faaliyetlerini kapsamaya başlamıştır. Kuruluşlar artık sadece üretim faaliyetlerine değil, sistemin bütününe odaklanmaya başlamışlardır.

Toplam Kalite Yönetimi Kavramı Nedir

Kalite kavramı oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Bu nedenle kalitenin tanımını yapmak oldukça zordur. Uzmanların hepsi de kendi değerlendirmeleri ve yaklaşımları paralelinde bir kalite tanımı yapmışlardır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na göre kalite, ürün veya hizmetlerin, belirlenen veya ileride ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özellikler toplamıdır. Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne göre kalite, ürün veya hizmetlerin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristik özelliklerin bütünüdür. Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu’na göre ise kalite, ürün veya hizmetlerin tüketicinin taleplerine uygunluk derecesidir.

Bu tanımların hepsinin de ortak noktası, müşteri taleplerini önceden tahmin etmek, müşteri beklentilerinin ötesine geçmek ve müşteri memnuniyeti yaratmaktır.

Kalite Yönetim Sistemi’nin esas amacı, üretim faaliyetlerinin daha ilk adımından, hammaddenin temin edilmesinden, üretimi tamamlanmış ürünün taşınması, depolanması, saklanması, sevkedilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar her aşamada kaliteyi sağlamaktır. Kısaca bu sistem, kalite anlayışını kuruluşun bütününe yaymayı ve her adımda mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Temel Özellikleri Nelerdir

Toplam Kalite Yönetimi bir sistem yaklaşımıdır. Bu bakımdan işletmenin faaliyetlerine bir bütün olarak bakar. Teorik olarak bir sistemin ayrı ayrı her bir parçasının mükemmel olması, o sistemin iyi olduğunu göstermez. Önemli olan her bir parçanın birbirleri ile uyumlu olmasıdır. Ancak o zaman başarılı bir sistemden söz edilebilir.

Kalite Yönetim Sistemi ürün ve hizmetlerin kalitesi üzerinde yoğunlaşır ve en alt seviyeden en üst seviyeye kadar bütün çalışanların katılımına ihtiyaç duyar. Uzun vadede esas olan müşterileri tatmin etmektir. Bu bakımdan üst kademe yöneticilerin işin içine etkin ve sürekli bir şekilde girmesi gerekmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Müşteri odaklı olmak. Geleneksel yönetim anlayışında üst yönetimin görüş ve kararları esastır ve şirketler tepeden aşağı doğru inen hiyerarşik bir yapı içinde yönetilir. Bu durumda astlar için önemli olan bir üstünü memnun etmektir. Oysa Kalite Yönetim Sistemi’nde amaç şirketin müşteri talepleri doğrultusunda yönetilmesi, müşteri beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetinin yaratılması ve müşteri beklentilerinin ötesine geçilerek müşterilerin memnun edilmesidir.
  • Tedarikçilerle işbirliği yapmak. Tedarikçiler ile karşlıklı güvene dayanan bir işbirliği içinde olmak, şirketin rekabet gücünü attıracak önemi bir faktördür.
  • Çalışanları eğitmek ve katılımını sağlamak. Çalışanlar şirketin değerlerini anlamalı ve şirket içinde güven ve yetkilendirmeye dayanan bir kurum kültürü yaratılmalıdır. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bizzat o işi yapan çalışanların katılımı çok önemlidir. Katılım ve iletişimi arttırmak için de öğrenme ve beceri geliştirmeye yönelik imkanlar yaratılmalıdır.
  • Süreçler ve verilerle yönetmek. Şirketin bütün faaliyetleri için iş süreçleri hazırlanmalı, iş akış şemaları oluşturulmalı, uygulama talimatları dokümante edilmeli ve çalışanların görev tanımları ile yetki ve sorumlulukları tespit edilmiş olmalıdır. Kalite Yönetim Sistemi’nde bütün faaliyetler sistematik olarak süreçlerle yönetilmektedir. Süreçler bütün çalışanlar tarafından anlaşılmış ve uygulanıyor olmalıdır. Hataları önlemeye yönelik iyileştirme faaliyetleri ve ölçüm ve istatistik yöntemleri çalışanların günlük yaşamında sürekli başvuracakları önemli araçlardır. Kalite Yönetim Sistemi’nde veriler, ölçüm ve istatistiksel değerler önemli bir yer turar.
  • Sürekli gelişmeye ve yaratıcılığa açık olmak. Bugün şirketlerin yüksek rekabet gücüne sahip olmalarında, uygulanan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme özelliği en önemli etkendir. Sistem yaklaşımınnın hedefi belli bir standardı tutturmak değildir. Burada hedef, hedeflenen seviye ne olursa olsun sürekli ve hızlı bir tempoda gelişme göstermektir. Şirket içinde bütün fikirler desteklenmeli ve çalışanların yaratıcılıkları öne çıkarılmalıdır.
  • Liderlik ve amacın tutarlılığını sağlamak. Kurum kültürünün gelişmesinde liderler önemli bir rol üstlenirler. Yönetim faaliyetlerinin her seviyesinde, yönetici poziyonundaki kişilerin liderlik davranışları sergilemesi önemlidir. Şirketin yönetim politika ve stratejileri, sistematik ve yapısal yollardan bütün organizasyonda yaygınlaştırılmalıdır.
  • Toplumsal sorumluluk duymak. Şirket yönetici ve çalışanları, şirket içinde uygulamaya alınan talimatların ve mevcut yasal düzenlemelerin sınırları içinde kalmak ve bunun dışına çıkmamak konusunda ahlaki bir yaklaşım sergilemeli ve sorumluluk duymalıdırlar.
  • Sonuçlara yönelmek. Kalite Yönetim Sistemi’nde sürekli başarının elde edilmesi, paydaşların tatmin edilmesine ve menfaatlerin dengelenmesine bağlıdır. Paydaşlar kavramı burada, şirketten bir çıkar sağlayan müşteriler, tedarikçi firmalar, çalışanlar ve hissedarlar yanında toplumun bütününü de kapsamaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization, kısaca ISO), ürün ve hizmetler için uluslararası standartlar belirlemek amacı ile 1947 yılında kurulmuştur. Bu kuruluş 1987 yılında ISO 9000 Kalite Sistemi Standartları’nı yayınlamıştır. Bu standartlar, şirketlerin müşteri memnuniyeti yaratmak amacı ile kuracakları kalite sisteminin, kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapan bir standartlar toplamıdır. ISO 9000 standartlar serisi içinde dört temel standart bulunmaktadır:

·         ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler.

Bu standart, Kalite Yönetim Sistemi’nin temel esaslarını açıklamaktadır.

·         ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, Şartlar

Bu standart, bir şirketin, müşteri taleplerine ve beklentilerine uygun üretim yapacak kapasitede olduğunu kanıtlaması için uygulaması gereken Kalite Yönetim Sistemi’nin koşullarını belirtir.

·         ISO 9004:2010 Kalite Yönetim Sistemleri, Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz

Bu standart, şirketin performansının yükseltilmesi ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamasına yöneliktir.

·         TS EN ISO 19011:2012 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

ISO 9001 KaliteYönetim Sistemi, yayınlandığı tarihten itibaren her sektörden şirketler tarafından oldukça fazla ilgi gören bir uluslararası satandart haline gelmiştir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu, genel olarak her beş yılda bir olmak üzere bu standartların uygulanabilirliğini sürdürmek, değişliklik gerektiren noktaları düzenlemek veya gerekli noktaları uygulamadan kaldırmak amacı ile standartları gözden geçirmektedir. Bu şekilde 1994, 2000 ve 2008 yıllarında yapılan güncellemelerden sonra en son geçtiğimiz yıl yeni bir güncelleme daha yapılmıştır.

Kısaca ISO 9000 standartları, bir yandan şirketlerde Kalite Yönetim Sistemi kurmaya, bir yandan da kurulu olan sistemi değerlendirmeye yarayan bir kalite güvence modelidir. Bu standartlar ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9000 standartları olarak yayınlanmıştır. Bu standartlar, şirketlerde etkin bir Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek için gerekli minimum koşulları göstermektedir.

ISO 9001:2015 Standardı Ne Getirdi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bundan önce en son 2008 yılında güncellenmişti. Uluslararası Standartlar Organizasyonu geçtiğimiz yıl standart üzerinde oldukça kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Teknik Komite tarafından 2012 yılı Kasım ayından başlatılan çalışmalar 2015 yılında tamamlanmış ve ISO 9001:2015 standardının son versiyonu 2015 yılı Eylül ayında yayınlanmıştır. Bundan sonra geliştirilecek yönetim sistemleri standartları da bu yeni düzenleme paralelinde birbirleri ile uyumlu bir yapıda olacaktır. Bütün diğer yönetim sistemi standartlarında aynı bölüm başlıkları ve tanımlar bulunacaktır. Aşağıda standart yapısının revize edilmeden önceki hali ve yeni hali karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir:

 

ISO 9001:2015 standardı

ISO 9001:2008 standardı

1. Kapsam

1. Kapsam

2. Örneklemeler

2. Örneklemeler

3. Terim ve tanımlar

3. Terim ve tanımlar

4. Organizasyon içeriği

4. Kalite Yönetim Sistemi

5. Liderlik

5. Yönetim sorumluluğu

6. Planlama

6. Kaynak yönetimi

7. Destekleme

7. Ürün kavrama

8. Operasyon

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

9. Performans değerlendirme

 

10. İyleştirme

 

 

Standardın yeni yapısı, daha genel bir yapıya kavuşmuştur ve önceki yapılarda ürün ifadesi kullanılırken, bu yeni yapıda mal ve hizmetler ifadesi kullanılmıştır. Bu şekliyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından daha kolay uygulanabilecektir.

Bunun dışında revize edilen standartta dikkat çeken değişiklikler şunlardır:

·         Şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi’ni planlama ve geliştirme aşamalarında önemli sorunları ve gereksinimleri tespit edebilmeleri için, organizasyonun içeriği ile ilgili standarda iki alt madde eklenmiştir: organizasyonu ve yapısını anlamak ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak.

·         Paydaş İlişkileri Yönetimi maddesi, şirketin iş ortakları ve iş yaptığı kuruluşlar ile olan ilişkilerini, yani tüketiciler, tedarikçi firmalar, perakendeciler, iş sahipleri, şirkette çalışanlar, bankacılar ve rakip firmalar ile ilişkilerini dengede tutmaya yaramaktadır.

·         Standardın önceki versiyonunda, sistemin etkinliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanması esas alınıyordu. Bu yeni yapıda ise sistem ve süreçlerin geliştirilmesi birlikte ele alınmıştır.

·         Standardın yeni yapısında yönetim değerlendirmesinin kapsamı genişletilmiş ve şirketin stratejik yönü, ilgili tarafların düşünceleri ve stratejik anlamda risk ve fırsat değerlendirmesi gibi bakış açıları getirilmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 standardının gerektirdiği koşulları sağlayan ve uygulayan şirketler, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 9001 Belgesi talep edebilirler. Bu belgeye sahip olan şirketler, ürettikleri ve müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerin, uluslararası alanda kabul gören bir standarda uygun olarak üretildiğini kanıtlamış olmaktadır.

Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak denetim çalışmaları sonunda, eğer şirketin gerekli koşulları sağladığı ve uyguladığı görülürse, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir. Bu belgenin geçerli olması ve kabul görmesi açısından belgelendirme kuruluşunun ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olması önemli bir noktadır.

Bir şirketin ISO 9001 standardını uyguluyor olması, herşeyden önce o şirkette kalite anlayışının yerleşmiş olduğunu gösterir. Bu standartlara uyulması sayesinde şirketin karlılığı, verimliliği ve pazar payı yükselir, maliyetleri düşer, şirkette etkin bir yönetim kurulmuş olur ve çalışanların motivasyonu artar. Daha da önemlisi müşteri şikayetleri düşer, ürün iadeleri azalır ve müşteri memnuniyeti yükselir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını, ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.ISO 9001 Belgesi Almak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgenizi almanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için belgelendirme başvuru formumuzu doldurarak ISO 9001 başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizinle en kısa sürede ISO 9001 belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.