ISOTS13027HijyenSanitasyonBelgelendirmesi

ISO TS 13027:2003

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO TS 13027 Hijyen Sanitasyon Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO TS 13027 Hijyen Sanitasyon Belgelendirmesi

Sağlık sektöründe yakın zamana kadar genel yaklaşım, sadece hastalıkları tedavi etmek ve hastaları iyileştirmek olmuştur. Yani doktorların ilgisi, hastalık nedenleri ve tedavi yöntemleri ile sınırlı kalmıştır. Oysa doktorların bir görevi de sadece hastanın değil bütün bir toplumun sağlığı ile ilgilenmek olmalıdır. Bu açıdan insanların hastalıklardan korunması ile de ilgilenmeleri gerekmektedir. Çünkü artık anlaşılmıştır ki, sadece hastalıkları tedavi etmek yeterli olmamaktadır. Aslında birçok hastalıkta mutlak ve tam bir iyileşme de sağlanamamaktadır.

Artık sağlık konusunda genel yaklaşım, önce hastalığın oluşmasında önemli rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşullarının araştırılması, bunların düzenlenmesi ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gidilmesidir. Bu yöndeki çalışmalar bütününe sağlık koruma ve hijyen denmektedir.

İnsan ve toplum olarak sağlığın korunması, geliştirilmesi ve uzun süre devam ettirebilmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin temelini teşkil eden hijyen çok önemli olmaktadır. Bu çerçevede gıda hijyeni dendiği zaman gıdaların üretilmesinin, depolanmasının ve tüketilmesinin sağlığa uygun koşullarda yapılması ifade edilmektedir.

Sanitasyon kelimesi, Latinceden gelmektedir ve sağlık anlamına gelen kelimeden türemiştir. Geniş anlamda sanitasyon, insan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve sağlığın bozulması halinde tekrar kazanılması için uygulanacak prensipleri ifade etmektedir. Gıda sektöründe sanitasyon dendiği zaman, gıda üretiminin hijyenik ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesi ve devam ettirilmesi anlaşılmaktadır.

Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu ile iç içedir ve insan sağlığını koruma ve insanın rahat bir yaşam sürmesi amacı ile yapılan çalışmaların tamamını kapsamaktadır. Gıda sanitasyonu, insan yaşamının temelini oluşturan beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında kimyasal, fiziksel ve biyolojik bakımdan güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretilmesini ifade etmektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinin elde edilmesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir uygulamadır.

Hijyen, sanitasyon ile iç içedir ve bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır. Yunan mitolojisine göre Hygienia sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan Asklepios’un kızıdır. Hijyen konusu bugün temizlik ile aynı anlamda kullanılsa da aslında hastalıkların nedenleri ve bunların ortadan kaldırılması konularına odaklanmakta ve koruyucu hekimlik adı verilen bir alanı kapsamaktadır.

Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretilmesi amacı ile tarlalardan tüketicinin masasına kadar her süreçte uygun koşulların sağlanması için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Yani hijyen, gıdaların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli olmasını sağlamak için gereken önlemler bütünüdür.

Bu arada gıda ve çevre sanitasyonunun birlikte ele alınması ve işletme, üretim,depolama, dağıtım gibi aşamalarda özellikle çalışanlar, ekipman ve altyapı açısından birlikte uygulanması gerekmektedir. İşletmenin bir bütün olarak sanitasyonu, tüketici sağlığı ve ürün güvenliği açısından çok önemlidir. İşletmedeki olası riskleri tanımlamak, bunlara gerekli önemi vermek, riskleri kontrol etmek ve giderme yönünde çaba göstermek ve temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını ihmal etmemek gerekmektedir.

ISO TS 13027 Standardı Nedir?

ISO TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon standardı, gıda üreten işletmelerin hijyen ve sanitasyonu için genel kuralları düzenlemek amacı ile oluşturulmuş bir standarttır.

ISO TS 13027 standardının genel koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Gıda üreten işletmenin yapısı ile ilgili kurallar
 • İşletmenin üretim tesisleri ve gıdaların üretimi ile ilgili kurallar
 • İşletmenin ofisleri, yemekhanesi, tuvaletleri, duşları, bulaşıkhanesi, yatakhanesi, soyunma ve giyinme yerleri, reviri ve benzeri sosyal tesisleri ile ilgili kurallar
 • İşletmelerin çevresi ile ilgili kurallar
 • İşletmenin yakıt depoları ve yakıt sistemleri ile ilgili kurllar
 • Üretim faaliyetlerinde de kullanılan alet ve ekipmanlar ile ilgili kurllar
 • İşletmenin aydınlatma ve ısıtma sistemleri ile ilgili kurallar
 • İşletmenin depolama alanları ve sevk işlemleri ile ilgili kurallar
 • İşletmenin çalışanları ile ilgili kurallar
 • Genel olarak işletmenin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu ile ilgili kurallar
 • İşletmenin kritik kontrol noktaları ile ilgili kurallar

Bu sayılan kurallar çerçevesinde faaliyet gösterecek işletmelerde bu uygulamaların sürekliliği sağlandığı takdirde, hijyen ve sanitasyon açısından güvenli gıda üretimi sağlam temellere oturmuş olmaktadır.

ISO TS 13027 standardı ile, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atmayacak, onlara zarar vermeyecek güvenli gıda üretmek için gerekli olan temel üretim ve çevre koşulları sağlanmaktadır. Bu standart sayesinde gıdaların güvenliğini tehdit edebilecek riskler önceden belirlenir ve tehlikelerin önüne geçilir.

Bu arada 2008 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik çıkarılmıştır ve gıda üreten firmaların bu yönetmelik hükümlerine uymaları bir zorunluluktur. Söz konusu yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması için gıda üreten işletmelerin asgari teknik ve hijyenik koşullarını belirlemek, gıda ve gıda ile temasta bulunan malzemelerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olmasını denetlemek ve kontrol etmek ve bu konularda işletmelerin sorumluluklarını düzenlemektir.

ISO TS 13027 Belgelendirme Çalışmaları

ISO TS 13027 standardının uygulanması gereken yerlerin başında gıda ürünleri üreten işletmeler, gıda satış yerleri, kantinler, büfeler, gıda depoları, gıda ile temas eden malzeme üreten işletmeler, marketler, kafeler, restoranlar, lokantalar, oteller, toplu yemek üreten işletmeler gelmektedir.

Bu sayılan ve benzeri işletmeler ISO TS 13027 standardına uygun faaliyet göstermeye başladıklarında akredite bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO TS 13027 Belgesi talep edebilirler.

Belgelendirme kuruluşları, işletmenin altyapısını, tesislerini, çalışma ortamlarını, makine, alet ve ekipmanlarını, teknik donanımlarını, çevresel faktörleri, çalışanların niteliklerini, standardının koşullarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde muayene etmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının kadrolarında, sektörel riskler ve ilgili mevzuat alanında uzman gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, veterinerler, biyologlar ve mikrobiyologlar bulunmaktadır. Yapılacak denetimler, kontroller, test ve analizler ve ölçümler sonucuna göre işletmenin gerekli koşulları sağladığı ve bu koşulları sürdürebilir olduğu anlaşılırsa, ISO TS 13027 Belgesi düzenlenerek işletmeye teslim edilir.

Gıda üreten işletmeler için, ISO TS 13027 Belgesi’ne sahip olmanın birçok yararı bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

 • İşletmenin gıda güvenlik durumu tespit edilmiş ve kanıtlanmış olmaktadır
 • İlgili yasal düzenlemelere uyum sağlanmış olmaktadır
 • Mevcut olan veya ileride meydana gelme ihtimali bulunan tehlikeler belirlenmiş olmaktadır
 • İşletme imajını güçlendirmiş ve itibar kazanmış olmaktadır
 • Müşterilerden gelecek şikayetler azaltılmış olmaktadır
 • Düzenli yapılan analizler sayesinde, işletmenin hijyen ve sanitasyon gelişimi izlenmektedir
 • Düzeli denetimler sayesinde çalışanların kontrollü ve dikkateli çalışmaları sağlanmaktadır
 • İşletme önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir

Belgelendirme çalışmaları kapsamında yapılan belli başlı laboratuvar analizleri şunlardır:

 • Ortam havasının mikrobiyal yükünün ölçümü: Hava örnekleyici cihazları ile işletmenin üretim tesislerinden örnekler alınır ve laboratuarda analiz edilir. Bu analizlerde ortamdaki havanın mikrobiyal yükü tespit edilir.
 • Çalışanların hijyeni: Çalışanların elinden swap ile örnekler alınır ve laboratuarda analiz edilir.
 • Yüzey hijyen kontrolleri: İşletmenin tesislerinde tezgahlar, duvarlar, aletler, ekipmanlar ve benzeri çeşitli yüzeylerden swap ile örnekler alınır ve laboratuarda analiz edilir.
 • İçme ve kullanma sularının kontrolü: İşletmede kullanılan sulardan örnekler alınır ve laboratuarda analiz edilir.

Analiz sonuçları değerlendirildikten sonra rapor düzenlenir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., hijyen ve sanitasyon belgelendirme çalışmaları ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 ISO TS 13027 Belgesi Almak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak ISO TS 13027:2003 Hijyen Sanitasyon Belgenizi almanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için online başvuru formumuzu doldurarak ISO TS 13027 başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizinle en kısa sürede ISO TS 13027 Hizjen belgelendirmesi hakkında iletişime geçeceğiz.