ISO18513TurizmHizmetleriYönetimSistemiBelgelendirmesi

ISO 18513:2004

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Uluslararası ticaret içinde hizmet sektörünün önemi her geçen gün yükselmektedir. Öyle ki bugün gelişmiş ekonomileri tanımlarken, hizmet sektörlerinin tüm ekonomideki payı dikkate alınmaktadır. Bu yüzden, hizmet sektörlerinin sınıflandırılması, sorunlarının çözülmesi, insan kaynakları, finans ve pazarlama maliyet analizlerinin ayrı ayrı yapılması ve hizmet kalitesinin ölçülmesi konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Hizmet sektöründe kaliteyi tanımlamak ve ölçmek, diğer sektörlere göre çok daha zordur. Hizmet kalitesini ölçerken doğru model ve yöntemlerle çalışmak, işletmenin kendine yön vermesi açısından önemlidir. Ancak hizmet sektöründe, dolayısıyla turizm sektöründe kalite, anlaşılabilir, uygulanabilir, kontrol edilebilir ve sürekliliği sağlanabilir olması açısından oldukça güç, belirsiz ve karmaşık bir kavramdır. Birçok nedenle hizmet kalitesi, farklı algılamalara neden olmaktadır. Hizmet kalitesi, hizmet veren kişilere ve kuruluşlara göre değişiklik gösterebileceği gibi hizmet alan olarak müşteriden müşteriye de değişiklik gösterebilir. Kavram ve algılama bu kadar karmaşık olunca, değerlendirilmesi de aynı oranda zor olmaktadır.

İşletmelerin başarıları, kaliteli ürün ve hizmet sunmak ile doğru orantılı olduğu için, hizmet kalitesi kavramı gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmeler haklı olarak sundukları hizmetin kalitesini artırarak pazardaki rekabet güçlerini artırmak istemektedir.

İmalat sektörlerinde finansal yatırımların büyüklüğü, gelişim göstergeleri içinde ilk sıralarda yer alırken, hizmet sektörlerinde finansal boyuttan çok kalite kavramı daha öne çıkmaktadır.

Turizm Sektörünün Ekonomik Yönü

Turizm sektörü hem gelişmiş ülkeler tarafından hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından her zaman yoğun şekilde ilgi gören bir sektör olmuştur. Turizm sektörü çok hızlı gelişmektedir. Bu durum, ülke ekonomilerinde turizm sektörünün katkısını öne çıkarmıştır. Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı tahminlere göre 2020 yılında dünya turizm gelirinin büyüklüğü 2 trilyon dolar civarında olacaktır. Böylesine büyük bir pastadan her ülke pay almaya veya aldıkları payı büyütmeye çalışmaktadır. Gelişmiş ülkeler esas olarak turizm sektörünün gelir etkisinden yararlanmaya çalışmaktadır. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler ise, döviz kazandırıcı etkisinden ve yeni istihdam olanakları yaratabilme gücünden yararlanmaya çalışmaktadır.

Turizm sektörünün en büyük yapısal özelliği, istihdam yaratma potansiyelidir. Bu sektörde makineleşme ve bilgisayar sistemlerinin kullanılması dışında teknolojik yeniliklere fazla gereksinim duyulmamaktadır. Genelde çoğu kişinin tanımlaması ortaktır: turizm bacasız bir sanayi koludur.

Dünyada ve ülkemizde turizm sektörü, ekonomi içinde önemli bir yer tutumaktadır. Dünya turizm sektörü 2003 yılından beri her yıl yüzde altı oranında büyümektedir.

2000 yılında ülkemiz, dünyanın en fazla turist gelen 16. ülkesiyken, 2012 yılında altıncı sıraya çıkmıştır. Buna paralel olarak ülkemizin turizm gelirleri de yükselmektedir. 2000 yılında ülkemiz dünyada turizm gelirleri açısından 14. sıradayken, 2012 yılında 12. sıraya çıkmıştır. Ancak turizm geliri turist sayısı ile aynı oranda yükselmiyor.

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Standardı Nedir?

Turizm faaliyetleri ve etkinlikleri arttıkça, işletmelerin sistematik bir şekilde yönetilmesi de bir zorunluluk olmuştur. İşletmelerin konaklama, yeme içme, eğlence ve daha birçok faaliyeti için standartların oluşturulması düşüncesi bu nedenle ortaya çıkmıştır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ve 2003 yılında yayınlanan ISO 18513 standardı, turizm faaliyetleri alanında uygulanan, uluslararası özelliklere sahip bir standarttır. Aslına bakılırsa, bu standart yayınlamadan önce yapılan başka çalışmalar da bulunmaktadır. 1995 yılında Çin’de, Hizmetler, Uluslararası Standardizasyonunda Karşılaşılan Güçlükler konusunda yapılan toplantı buna örnektir. Bu toplantıda, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası geçerliliği olan bir standarda ihtiyacı olduğu ve böyle bir standardın uluslararası alanda ne kadar uygulanabilir olduğu görüşülmüştür. 1998 yılında da turizm işletmelerinde standardizasyon konusunda Dünya Ticaret Örgütü’nün desteklediği bazı çalışmalar yapılmıştır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ISO 18513 standardı bu çalışmaların son adımıdır.

ISO 18513 Standardının İlkeleri Nelerdir?

ISO 18513 standardının kapsamına giren konular şunlardır: turistik tesislerin kat hizmetleri ve ön büro işlemlerinde kullanılan işaretler, çalışanların ortak bir dil kullanmaları, çalışanların sahip olması gereken yabancı dil seviyeleri, rezervasyon formları, voltaj ve elektrik fişlerinde yeknesaklığın sağlanması, yangın alarm ve tehlike uyarı sistemleri gibi güvenlik sistemlerinin standardı, sağlık açısından yiyecek ve içecekler, gıda güvenliği ve satın alma işlemlerinde standardın sağlanması, nihayet çalışanların performansının ve verilen hizmetin değerlendirilmesi.

Bu standartlara uyulduğu takdirde, dünyanın her yerinde, bütün turistik işletmeler aynı standartta hizmet vermiş olacaklardır. Bu turistik tesislerin ziyaretçileri, anlaşılır ve yadırgamadıkları süreçlerle ve uygulamalarla karşılaşacaklardır.

Bunu sağlamak açısından ISO 18513:2003 standardının esas aldığı ilkeler şu şekildedir:

 • Kat hizmetleri ve ön bürolarda, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin anlayabileceği işaretler kullanılmalıdır.
 • Rahatsız etmeyiniz uyarısı, sıcak ve soğuk su seçimi, telefon santrali ve resepsiyon numaraları standart olmalıdır.
 • Rezervasyon formları standart olmalıdır.
 • Çalışanlar aynı ortak dili kullanmalıdır.
 • Bütün çalışanların yabancı dil seviyeleri belirlenmiş ortak bir seviyede olmalıdır.
 • Yangın güvenliği için duman dedektörleri veya tavandan su serpen cihazlar gibi güvenlik sistemleri belirlenmiş bir standartta olmalıdır.
 • Kaçış yollarını gösteren işaretler ve konuldukları yerler standart olmalıdır.
 • Elektrik voltaj ve fişleri standart olmalıdır.
 • Tesislerin hava ve su kaliteleri standart olmalıdır.
 • Yiyecek ve içeceklerin, mutfak ve restoranların ve çalışanların temizliği ve giyimleri standartlara uygun olmalıdır.
 • Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yaptırılmalıdır.
 • Mutfak ve restoran alanları güvenli ve verimli çalışmaya uygun olmalıdır.
 • Mutfak ve restoranlarda çalışanlar belli bir eğitim seviyesinde olmalıdır.
 • İşletmenin standart bir satın alma süreci olmalıdır.
 • Tedarikçi firmalar için standart belirlenmelidir.
 • Çalışanlarının performanslarını belirleyecek kriterler ve ürün değerlendirme yöntemleri belirlenmiş olmalıdır.

ISO 18513 Standardı İşletmelere Ne Kazandırır?

Ülkemiz, turizm açısından olduğuça zengin bir ülkedir. Tarihi ve kültürel zenginlikler, coğrafi koşullar, iklim özellikleri ve daha birçok özelliği ile sadece deniz ve tatil turizmi değil, inanç turizmi, tarih turizmi, sağlık turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, av turizmi, kongre turizmi, mağara turizmi, dağcılık turizmi ve alternatif turizm için de ideal koşullara sahiptir. Bu nedenle dünya ekonomisi ile bütünleşme çabalarında ülkemiz en fazla turizm sektöründe başarılı olmuştur. Ülkemiz, sahip olduğu bu potansiyeli iyi değerlendirmek ve rekabet avantajı yakalayabilmek için, turizm işletmelerinin, ulusal ve uluslararası standartlara önem vermesi gerekmektedir.

ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı bu bakımdan çok önemlidir. Uluslararası alanda geçerliliği sahip tek standart olan ISO 28513 standardını kuran, uygulayan ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olan işletmelerin, bundan elde edeceği yararlar çok fazladır. Örneğin,

·         Ulusal ve uluslararası alanda rakiplerine karşı üstünlük elde ederler

 • Ülke içinde ve ülke dışında reklam ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlarlar
 • Uluslararası piyasalarda pazar paylarını yükseltirler
 • Müşterilere sunulan hizmetlerde tutarlılık sağlarlar
 • Bir yönetim standardı uygulandığı için, işlemenin kurumsallaşmasına katkı sağlarlar
 • İşletmenin karlılığını ve verimliliğini yükseltirler
 • Sunulan hizmetlerde müşteri odaklı olmak sağlanır
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir firma olarak turizm sektöründe itibar kazanırlar

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

 

 ISO 18513 Belgesi Almak İstermisiniz