ISO26000SosyalSorumlulukYönetimSistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Bir firmanın üretim yaptığı veya faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri sosyal sorumluluk olarak tanımlanabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşulları artık göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, çalışma koşullarını iyileştirme yönünde çaba göstermektedir. Bu çabalar sayesinde, gerek firmaların yatırım kararı alma aşamasında gerekse faaliyet konularına göre üretim yaparlarken, sosyal sorumluluklarına uygun hareket edip etmedikleri daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır.

Bugün artık bir mal veya hizmet üreten her firma, sosyal sorumluluk davranışları göstermenin gerekliliğine daha fazla inanmış durumdadır. Sosyal sorumluluk yaklaşımı, firmaların sürdürülebilir gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Çevrenin ve toplumun refah seviyesinin yükselmesi için, firmalar belli kriterler oluşturmak ve uygulamak zorundadırlar. Bu kriterler hem faaliyetlerin sürdürülebilmesi hem de genel performansın ölçülebilmesi için gereklidir.

Firmaların ekonomik açıdan en büyük sorumlulukları firmanın ayakta kalabilmesini sağlamaktır. Firmalar varlıklarını sürdürebilmek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak bugün firmaların devamlılıklarını sağlayabilmek için sadece yasal düzenlemelere uymaları yeterli değildir. Firmanın müşteri kitlesi, firmanın topluma karşı olan sorumluluklarını da yerine getirmesini beklemektedir. Firmaların uzun süreli devamlılığı açısından bu tür sorumlulukları dikkate almaları çok önemli bir hal almıştır.

Firmalar sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için farklı uygulamalara yönelebilir, farklı yolları tercih edebilirler. Örneğin amaca yönelik pazarlama, veya sosyal pazarlama ya da yeşil pazarlama yöntemlerinden biri seçilebilir. Veya bir sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışma da yapabilir. Firmaların sosyal sorumluluk kapsamında genel olarak, sanatsal, kültürel, eğitimsel, bilimsel, çevre, sağlık veya güvenlik konularında topluma fayda sağlamaya çalıştıkları da görülmektedir.

Sosyal sorumluluk kavramı 1970’li yılların başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram özellikle uluslararası firmaların etkisi ile bütün dünyaya yayılmıştır. Büyük firmalar dünyanın çeşitli ülkeleri ile iş yaparken, ürünleri ve çalışma şekilleri yanında sosyal sorumluluk uygulamalarını da diğer ülkelere yaymışlardır.

Sosyal sorumluluk, sadece yasal düzenlemelere uymak demek değildir. Çevre, insan ve paydaşlar ile ilişkilere daha fazla yatırım yapmak demektir. Çevreye duyarlı teknolojiler kullanmak ve sorumluluk duygusu ile yatırımları yönlendirmek, kuruluşların rekabet gücünü arttıran bir faktördür. Aynı zamanda firmalar açısından bugün müşterilere daha yakın olmak, sadece ticari ilişki değil duygusal bağlar da kurmak ve rakipleri arasından tercih edilebilir olmak için, sosyal sorumluluk önemli bir sosyal iletişim aracı olmaktadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?

Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki kötü çalışma koşulları, insan hakları konusunda daha duyarlı olan gelişmiş ülkelerin belli adımlar atmasını gerektirmiştir. SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardınının doğması ve gelişmesi böyle bir zorunluluğun sonucudur.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, 1997 yılında Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü (Social Accountibility International, SAI) tarafından hazırlanmıştır. Standardın esas hedefi çalışanların temel haklarını korumaktır. Kısa süre sonra 2001 yılında, bu standardın yenilenmesi amacı ile bir çalışma kurulu kurulmuştur. Bu çalışma kurulu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak SA 8000 standardına son şeklini vermiştir. Bu çalışma grubunda ayrıca akademisyenler, bazı işçi sendikaları, işverenler ve insan hakları ve çocuk hakları örgütleri de görev almıştır.

SA 8000 standardı daha etkin çalışma koşullarının yaratılması ve bir anlamda iş ve yaşam kalitesi olarak değerlendirilebilir. Dünyada yaşanan değişimler ve yapılan araştırmalar, iş yaşamını ve işverenlerin çalışanlara bakış açılarını etkilemiştir. İşverenler artık topluma karşı olan sorumluluklarının farkındadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı ile firmalar sosyal sorumluluk kapsamında şirket faaiyetlerinin ilgili taraflara karşı ne tür ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler yarattığını ölçme, çıkan olumsuz sonuçlara göre iyileştirme yapma ve toplumun refahının artması ve gelişmesi yönünde çalışmalar yapma imkanı bulmaktadır.

Ancak SA 8000 standardının süreçler ile fazla ilgilendiği söylenemez. Daha çok kuralcı ve sonuç odaklı bir yapısı bulunmaktadır. Bu standart üretim sektörüne daha uygundur. Ülkemizde SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardını kuran ve uygulayan beş altı firma bulunmaktadır.

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Yukarıda açıklanan SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2010 yılında ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi olarak yayınlanmıştır. ISO 26000 standardı için, sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamaları üzerinde mutabakat sağlanan ilk belgedir denebilir.

ISO 26000 standardı, talepleri ortaya koymaktan çok, rehberlik etme özelliğine sahiptir. Daha çok firmanın sosyal sorumluklarının ne olduğunu ve bu konuda etkili faaliyet göstermek için ne yapmak gerektiğini açıklar. Firmaların büyüklükleri ile, nerede oldukları ile veya hangi sektörde faaliyet gösterdikleri ile ilgilenmez. Bu özelliği ile diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 26000 standardı için belgelendirme yapılmaz.

Sosyal sorumluluk sadece özel sektör firmalarının uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çevrenin korunması, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, sivil toplum özel sektör işbirliğinin gelişmesi için değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için de önemli bir faktördür.

ISO 26000 standardı, firmanın itibarını ve toplumun kuruluşa olan güvenini arttırır. Firmanın marka tanınırlığını ve müşteri bağlılığını arttıracağı için, firmanın rekabet gücünü yükselterek farklı pazarlara erişimini de kolaylaştırır. Kısaca firmayı tercih edilen iş ortağı yapar.

Bugünün dünyasında teknolojik, ekonomik ve politik gelişmeler, toplumları oluşturan birimlerin birbirine olan bağımlılığını arttırmaktadır. Refah düzeyinin gelişmesi ve devam ettirlebilir olması için hem bireylere hem de firmalara ciddi sorumluluklar düşmektedir. Firmaların sadece iyi ve kaliteli ürün veya hizmetler sunması yeterli değildir, bütün kaynaklarını korumaları ve sürdürülebilir kılmaları gerekmektedir.

Firmada ISO 26000 Standardını Uygulamak Ne Kazandırır?

İşletmesinde ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan firmalar, sürdürülebilirlik yönünde firma altyapısını hazır hale getirmiş olmaktadır. Aynı zamanda sosyal ve çevresel katma değerini yükseltmiş olmaktadır.

ISO 26000 standardının uygulanması ile firmada çocuk çalışanların çalışma koşulları, zorla çalıştırılan işçiler, firma çalışanlarının sendika kurma ve toplu pazarlık hakları, çalışanların çalışma saatleri, maaş ve ücretleri, sağlık ve güvenlik koşulları, firma içinde ayırımcılık ve disiplin uygulamaları ve daha birçok konuda disiplin sağlanmış olmaktadır. Bunun yanında firmaların sadece ISO 26000 standardını tek başlarına uygulamaları yeterli değildir. İş yaptıkları diğer firmaların ve tedarikçi firmların da bu standarda uymaları gerekmektedir. Firmalar bu standart sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya destek vermiş olmaktadır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ile firmaların sosyal sorumluluk performansı şu şekilde etkilenmiş olmaktadır:

  • Firmanın itibarı ve saygınlığı yükselir
  • Rekabet koşullarında, rakiplerinin her zaman bir adım önünde olur
  • Firma daha kolay yeni müşteriler edinir ve mevcut müşterilerini korur
  • Firma çalışanların moralleri, bağlılıkları ve verimlilikleri yükselir
  • Yatırımcıların, pay sahiplerinin, sponsorların ve diğer kuruluşların firma algıları değişir
  • Diğer firmalar, resmi kuruluşlar, medya, rakipler ve müşteriler ile ilişkileri gelişir

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 ISO 26000 Belgesi Almak İstermisiniz