TozMaruziyetAnalizi

Toz Maruziyet Analizi

Uluslararası onaylı ve akredite;
Toz Maruziyet Analizi

Toz Maruziyet Analizi

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Tozla Mücadele Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, işyerlerinde toz yüzünden ortaya çıkacak risklerin önlenmesi için, iş sağlığı ve güvenliği açısından tozla mücadele etmek ve çalışanların tozun zararlı etkilerinden korunmalarını sağlamaktır.

Söz konusu yönetmeliğe göre işletmeler, tozun neden olduğu maruziyetin önlenmesi için şu önlemleri almak zorundadırlar:

 • Tozun oluşmasına neden olan tehlikeli maddeler yerine, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha düşük tehlikeli olan maddeler kullanılmalıdır.
 • Olası riskleri kaynağında önlemek için, iş süreçleri uygun hale getirilmeli ve toplu koruma yöntemleri uygulanmalıdır.
 • Tozun meydana gelmesini önleyecek uygun mühendislik yöntemleri tercih edilmelidir.
 • Yapılan işin özelliklerine ve çalışma şekline göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz hava sağlanmalıdır.
 • Alınan önlemlerin yeterli olmaması durumunda, tozun miktarına ve niteliğine uygun şekilde çalışanlara kişisel koruyucu donanımlar verilmeli ve kullandırılmalıdır.
 • Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli gözetim, kontrol ve denetim çalışmaları yapılmalıdır.
 • Faaliyet gereği ortaya çıkan atıklar, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde bertaraf edilmelidir.

Toz Maruziyet Analizinin Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre işletmeler, çalışma ortamlarını belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde, yetkili kişi ve kuruluşlara test ve muayene ettirmek zorundadırlar.

Ayrıca yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aynı yıl çıkarılan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri gereğince, işletmeler uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar.

Toza neden olan faaliyetler için yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında şu sayılan hususların özellikle dikkate alınması gerekmektedir:

 • Çalışma ortamında bulunan tozun çeşidi
 • Çalışma ortamında bulunan tozun çalışanların sağlık ve güvenliği açısından olası tehlike ve zararları
 • Toza maruziyetin seviyesi, süresi ve sıklığı
 • Yönetmelik ekinde açıklanan mesleki maruziyet sınır değerleri
 • Yapılan toz ölçümünün sonuçları
 • Alınması gerekli önleyici tedbirlerin neler olacağı
 • Daha önce yapılmış olan ölçümlerin ve analizlerin sonuçları

İşletmeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenen periyodik dönemlerde toz ölçümlerini yaptırmak zorundadır. İşletmede çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda bir değişiklik olmuşsa, bu ölçümlerin tekrarlanması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları, mutlaka yönetmelik ekinde açıklanan maruziyet sınır değerleri içinde olmak zorundadır. Ayrıca toz ölçümlerinin, mutlaka yeterlik belgesi olan kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu analiz çalışmalarında dikkate alınan ulusal ve uluslararası standartların bir kısmı şunlardır:

 • TS EN 50632-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler - Toz ölçme işlemi - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS 2360 Hava kirliliği ölçme metotları - Kükürt dioksit miktarı tayini
 • TS 2361 Hava Kirliliği ölçme metotları - Havada süspansiyon durumunda bulunan maddeler miktarının tayini
 • HSE/MDHS 14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust
 • NIOSH NMAM 0500 Particulates not otherwise regulated, Total
 • NIOSH NMAM 0600 Particulates not otherwise regulated, Respirable
 • ASTM D 4532 Standard test method for respirable dust in workplace atmospheres using cyclone samplers

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan toz maruziyet analizleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.

 

 Toz Maruziyet Analizi Testi Yaptırmak İstermisiniz