TSEN15224SağlıkHizmetleriKaliteYönetimSistemi

TS EN 15224:2012

Uluslararası onaylı ve akredite;
TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Canlılar dünyasının temel içgüdüsü, sağlığını korumak ve neslini sürdürmektir. Buna yönelik davranışlar, canlılar yeryüzünde var oldukları andan itibaren bugüne kadar sürmüştür. Diğer canlılarda sadece bir içgüdü olan bu davranışlar, insanlarda zamanla gelişmiş ve bilinçli davranışlara dönüşmüş, aynı zamanda toplumsal bir davranış şeklini kazanmıştır. Sağlık hizmetleri sektörünün ortaya çıkması bu gelişimin bir sonucudur.

Sağlık hizmetleri, bir yandan teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bir yandan da sağlık hizmetlerinin sunulma şekil ve anlayışındaki değişimlere bağlı olarak sürekli bir gelişim içinde olmuştur. Bu gelişimde hem bilimdeki gelişim ve birikim, hem de toplumun içinde bulunduğu üretim ilişkileri ve düzeyi belirleyici rol oynamıştır.

Pozitif bilimlerin varlığından çok önce, ilk çağlarda insanlarda ortaya çıkan rahatsızlıklar bir takım doğa üstü güçlere ve olaylara dayandırılırdı. Bu yüzden sağlık işlemlerinin temelini, kötü ruhları kovmak, bir takım mistik eylemler yapmak veya doğa üstü güçlere adak sunmak gibi eylemler oluştururdu. Bugün bile nazara karşı mavi boncuk takılması, hastalara muska yazılması, medyumlardan medet umulması, büyü ve benzeri uygulamalar o dönemin kalıntılarıdır.

Sağlık işlemlerinin tarihteki ikinci aşaması, bazı bitkilerin ve gıda maddelerinin birtakım sıkıntıları giderdiğinin farkedilmesidir. Bugünkü anlamda olmasa da çeşitli maddeler ilaç olarak kullanılmaya başlanmış ve bir takım rahatsızlıklar giderilmiştir. Bu uygulama da bugün hala izlerini sürdürmektedir.

Üçüncü aşama, bazı hastalıkların nedenlerinin ve oluş şekillerinin farkedilmeye ve anlaşılmaya başlanmasıdır. Bu dönemde hastalıkların birbirinden farklı oldukları anlaşılmış ve hastalıkların oluş şekli ve etkilerine uygun tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu dönemde bulaşıcı hastalıklara neden olan mikro organizmalar ve bunlara karşı antibiyotikler geliştirilmiştir.

Nihayet bilimdeki gelişmeler sonunda çağdaş dönem olarak adlandırılan son aşamaya geçilmiştir. Bu dönemde sadece hatalıkların nedenleri ve etkileri ile yetinilmemiş, hastalıkları hazırlayan fiziki, biyolojik ve sosyal bütün çevre faktörleri ve ilişkileri ele alınmıştır. Toplumun tümünün sağlıklı olması için tek tek hastaları tedavi etmenin yeterli olmadığı, çevredeki bir takım olumsuzlukların giderilmesi halinde hastalıkların önlenebileceği, hatta ortadan kaldırılabileceği anlaşılmıştır.

Bu gelişmeler sonucunda, koruyucu sağlık hizmetleri daha ciddi konuşulmaya başlanmıştır. İnsanlar önce sağlam iken korunmalı, buna rağmen hastalanırlarsa uygun tedavi başlatılmalıdır. Çağdaş sağlık anlayışı bunu gerektirmektedir.

Ülkemiz ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Toplumun Sağlık Düzeyi

Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslanırsa, ülkemiz oldukça genç bir nüfusa sahiptir ve nüfus hızla yükselmektedir. Bir takım istatistiksel değerler şu şekildedir:

 • Avrupa Birliği ülkelerinde 15 yaşın altındaki nüfusun oranı yüzde 16 ile 19 arasında değişmektedir. Ülkemizde bu oran yüzde 31’dir.
 • Avrupa Birliği ülkelerinde doğum oranı binde 9 ile 13 arasında değişmektedir. Ülkemizde bu oran binde 22’dir.
 • Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık nüfus artış hızı, binde 2 ile 6 arasında değişmektedir. Ülkemizde bu oran binde 21’dir.
 • Avrupa Birliği ülkelerinde bebek ölüm hızı her bin canlıda 5 ile 9 arasında değişmektedir. Ülkemizde bebek ölüm hızı binde 45’dir.
 • Avrupa Birliği ülkelerinde anne ölüm hızı yüz bin canlı doğumda 7 ile 15 arasında değişmektedir. Ülkemizde bu oran binde 130’dur.
 • Avrupa Birliği ülkelerinde doğuşta beklenen ömür süresi 75 ile 79 yıl arasındadır. Ülkemizde ise 69 yıldır.

Bu istastistikler Avrupa Birliği ülkeleri ile ülkemiz arasında sağlık hizmetleri ve sağlık düzeyi olarak çok büyük fark olduğunu ortaya koymaktadır. Bu farkın kapanması için çok hızlı ve etkili değişiklikler yapılması gereklidir.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Standardı

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi, sağlık hizmeti veren kuruluşlar için sağlık sektörüne özel bir kalite yönetim sistemi standardı getirmektedir. Bu standardın temelini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı oluşturmaktadır. Tümüyle aynı yapıda tasarlanan EN 15224 standardı, fazladan sağlık sektörüne özgü koşullar ve ilkeler içermektedir.

EN 15224 standardı ile ISO 9001 standardı arasında temel fark risk yönetimi ve hasta güvenliği maddelerinde kendini gösterir. Bunun dışında ISO 9001 standardındaki tüm koşullar EN 15224 standardında da yer almaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Standardının Kapsamı Nedir?

TS EN 15224 standardının maddeleri şu başlıklar itibariyle tasarlanmıştır:

 • Uygun bakım: Hastalığın durumuna bağlı olarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tedavi uygulanmalıdır.
 • Ulaşılabilir olma: Sağlık hizmetleri herkes tarafından erişilebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Bakımın devamı ettirilmesi: Tedavi sonrasında da bakım, izleme ve kontrol hizmetleri verilmelidir.
 • Etkin olma: Hastalığın koşullarına bağlı olarak en kısa sürede tedavi uygulanmalıdır.
 • Verimli olma: Hasta açısından, en az kaynak kullanımı ile en iyi sonuç elde edilmelidir.
 • Eşit olma: Her hastaya aynı hizmet verilmek zorundadır.
 • Kanıt: Hastalığın özelliklerine bağlı olarak belge ve kanıtlara dayalı tedavi uygulanmalıdır.
 • Fiziksel ve psikolojik destek sağlama: Hastanın razı olmasına bağlı olarak gerekli fiziksel ve psikolojik destek verilmelidir.
 • Hastanın bilgilendirilmesi: Hastaya, tedavinin bütün aşamalarında doğru ve güvenilir bilgi verilmelidir.
 • Hasta güvenliği: Sağlık işlemlerinin yapılması sırasında olası bütün riskler tanımlanmalı ve hastaya bildirilmelidir.
 • Zamanında erişebilir olma: Anlamsız ve açıklanamayan bekleme süreleri olmadan sağlık hizmeti verilmelidir.

EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardı, sağlık hizmetlerinin planlanması, bu hizmetlerin verilmesi ve muayene, teşhis, tedavi ve bakım gibi süreçlerde, klinik risk yönetimi ile ilgili konuları da kapsamaktadır.

EN 15224 standardının uygulanmasında genel sağlık hizmetleri kapsamına, temel sağlık hizmetleri, hastane öncesi bakım ve hastane hizmetleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım ve düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, fizik tedavi hzimetleri, diş tedavi hizmetleri ve meslek hastalıkları gibi sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon ve eczane hizmetleri girmektedir.

Kısaca TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardının ana hedefi, klinik süreçleri ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi sağlayabilmek için muhtemel riskleri yönetmektedir.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin Faydası Nedir?

TS EN 15224 standardını kuran ve yöneten sağlık kuruluşları, akredite bir belgelendirme kuruluşundan TS EN 15224 Belgesi talep edebilirler. Bu belgeyi almak bir zorunluluk değildir. Ancak bu standart gereklerine uygun faaliyet gösterdiklerini bu belge ile kanıtlamak isteyen sağlık kuruluşları, ayrıca birçok yönden kazanç da elde ederler. Örneğin,

 • Bu belge ile standart klinik hizmetlerinde kontrol ve risk yönetimi yaptıklarını kanıtlamış olurlar.
 • Süreçler devamlı olarak iyileştirildiği için olası hatalar en düşük seviyeye indirilmiş olur.
 • Bu durum zaman, emek ve maddi kazanç sağlar.
 • Aynı zamanda sağlık hizmetleri kaliteli verilmiş olur.
 • TS EN 15224 Belgesi, yeni kurumsal müşterileri kazanma fırsatı verir.
 • Sağlık kurululunda zaten ISO 9001 standardı uygulanıyorsa bu sistem çok kolay entegre edilir.
 • TS EN 15224 standardı ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile de kolayca entegre olur.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN 15224 Belgesi ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 TS EN 15224 Belgesi Almak İstermisiniz