ÇevreAnalizleri

Çevre Analizleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
Çevre Analizleri Hizmetleri

Çevre Analizleri

Çevre kirliliği, artan sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Bunun yanında nüfusun da hızla artması ve bitmeyecekmiş gibi görünen doğal kaynakların artık tükenmeye başlaması, çevre konusunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Ülkemizde de insan yaşamının sağlıklı olarak devam etmesi ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması açısından birçok yasal düzenlemeler yapılmış ve standartlar getirilmiştir.

Bu çerçevede işletmelerin faaliyetleri denetlenmekte ve faaliyetleri sırasında yaratılan kirliliğin önlenmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda düzenli ölçüm ve analizlerin yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan ölçüm ve analiz çalışmalarının doğru, güvenilir ve izlenebilir olması da ayrıca önemlidir.

Çevre analizleri bu çerçevede TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çevre Analizlerinin Kapsamı Nedir?

Çevre analizleri, toprak, su, deniz suyu, atıksu, katı atıklar, atık yağlar, arıtma çamurları, izolasyon sıvıları, mikrobiyolojik analizler, emisyon, gürültü, titreşim ve yakıt yanında kozmetik, ilaç, deterjan ve yem gibi sanayi ürünlerinin kalite kontrollerini kapsamaktadır ve laboratuvarlarda bunların kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmektedir.

Çok sayıda test ve analiz kuruluşları bu hizmetleri ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak vermekte ve düzenledikleri raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu kuruluşlar analiz çalışmalarında başta Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization, ISO) olmak üzere, British Standard (BS), European Norms (EN), Deutsches Institut für Normung (DIN), American Society for Testing and Materials (ASTM) ve European Pharmacopoeia (EP) gibi uluslararası standartlara ve American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Water Environment Federation (WEF) ve benzeri test ve analiz yöntemlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedir.

Çevre analizleri yapan kuruluşlar, insan sağlığı ve çevre koşullarını tehdit eden alıcı ortamları takip etmek, bu yönde gerekli altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliğine yönelik her türlü ölçüm, tespit, analiz ve kalite kontrolleri yapacak laboratuvarlar kurmak zorundadırlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2008 yılında Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği çıkararak, çevre konusundaki yasal düzenlemeler çerçevesinde ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapan özel ve resmi laboratuvarların yetkilendirme çalışmalarını düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile, yasal düzenlemeler kapsamında yapılan analiz ve ölçüm çalışmalarının kalitesinin yükseltilmesi, ölçüm ve analiz sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasının sağlanması ve laboratuvarların uluslararası alanda kabul gören kalitede çalışmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Çevre analizleri testlerin başvurulan standartlardan birkaçı şunlardır:

  • TS EN ISO 5667-1 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 1: Numune alma programlarını hazırlama kuralları
  • TS ISO 5667-6 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 6: Nehirlerden ve akarsulardan numune alma kılavuzu
  • TS ISO 5667-9 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 9: Deniz sularından numune alma kılavuzu
  • TS ISO 5667-10 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 10: Atık sulardan numune alma kılavuzu
  • TS ISO 5667-11 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 11: Yeraltı sularından numune alma kılavuzu
  • TS EN ISO 5667-13 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 13: Çamur numunesi alma kılavuzu
  • TS EN ISO 7887 Su kalitesi - Su renginin muayene ve tayini
  • TS EN ISO 10523 Su kalitesi - pH tayini

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Çevre analizleri veya diğer ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.Çevre Analizleri Testi Yaptırmak İstermisiniz