FrekansÖlçümleri

Frekans Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
Frekans Ölçümleri Hizmetleri

Frekans Ölçümleri

Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın belli bir zaman dilimi içinde ölçülen sıklık veya tekrarlanma sayısıdır. Herhangi bir olayın frekansını ölçmek için, o olayın belli bir zaman aralığı içinde kaç kere tekrar ettiğini saymak gerekmektedir. Bu sayı zaman aralığına bölünmek suretiyle frekans hesaplanmaktadır. Genel olarak frekans, Hertz (Hz) ile gösterilmektedir. Bir Hertz, ölçümü yapılan olayın bir saniye içinde kaç kere tekrarlandığı anlamına gelmektedir. Örneğin oniki Hertz’lik bir frekans, söz konusu olayın bir saniyede kendini oniki kere tekrar ettiği anlamına gelir. İki tekarlama arasında geçen süreye periyod denmektedir ve frekansı ölçmenin bir başka yolu da bu tekrarlar arasında geçen süreyi ölçmektir. Çünkü matematiksel ifadesi ile frekans, olayın kendini iki tekrar etmesi arasında geçen sürenin çarpmaya göre tersidir.

Bir ses dalgasının frekansı, dalgaboyu ile ilişkilidir. Ses dalgasının dalga boyu ile frekansı çarpıldığında o dalganın hızı hesaplanmış olmaktadır. Bu yüzden dalga boyu, bilinen bir dalganın frekansı esas alınarak hesaplanabilir. Elektromanyetik bir dalga ise özel bir dalga çeşididir ve ışığın boşluktaki hızı ile ilişkilidir.

Ses veya elektromanyetik dalgalar bir ortamdan farklı fiziksel yoğunluğa sahip bir ortama geçtikleri zaman, frekansları değişmez ama hızları ve dalga boyları değişir.

Titreşim, mekanik bir sistemin çalışırken oluşturduğu salınım hareketlerini ifade etmektedir. Yani titreşim, bir sistemdeki potansiyel enerjinin kinetik enerjiye ya da kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayıdır. İyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle çalışırken bir titreşim oluştururlar. Titreşimin fiziksel büyüklüğünü, şiddeti ve frekansı belirlemektedir. Bu iki özellik insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır.

Titreşim şiddeti, titreşimin oluştuğu ortamda titreşimden kaynaklanan enerjinin hareket yönüne dikey, birim zamanda ve birim alandaki akım gücüdür. Titreşimin frekansı ise, birim zamandaki titreşim sayısıdır (Hertz, Hz).

İşletmelerde çalışma ortamlarındaki titreşim kaynaklarının başında, genelde el ve parmaklar ile kollara ulaşan titreşimler gelir. Vurarak, dönerek veya her iki şekilde çalışan araç ve gereçler titreşim yaratırlar. Bu titreşimler düzgün ve tek frekanslı olabilir ya da karmaşık frekanslı bir şekilde de olabilir. İnsanların algılayabileceği titreşimler 1 ile 1000 Hz. arasındadır.

Frekans Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre işverenler, çalışanların kullanacakları ekipmanların yapılan işe uygun olmasını ve çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden de kullanılan ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde, yetkili kişiler tarafından test ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılan ölçümler arasında frekans veya titreşim ölçümleri de bulunmaktadır. Bu ölçümlerde esas alınacak çok sayıda ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Frekans ve titreşim ölçümlemeleri yapılırken dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 5349-1 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar
  • TS EN ISO 5349-2 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan frekans ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Frekans Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz