ISO22000GıdaGüvenliğiYönetimSistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sİstemi

Bugün birçok yeni hastalık ortaya çıkıyorsa, bunun nedeni gıda güvenliğinin sağlanamamış olmasındandır. İyi beslenme ve sağlıklı yaşam insanların en temel ihtiyaçlarının başında gelir. Gıdalardan kaynaklanan hastalıklar, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını çok kötü etkilemektedir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hamile bayanlarda gıdaların oluşturduğu tehlikeler ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır.

Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çabalar, üretilen gıdaların hem tüketicilere hem de fiziksel, biyolojik ve kimyasal açıdan yaşanılan çevreye zarar vermemesi içindir. Gıda üretimi yapan lokanta, pastane, otel ve benzeri işletmelerde kaliteli gıda üretim sistemlerinin kurulması ve gıda güvenliğinin sağlanması gittikçe önemli bir hal almıştır. Bu şekilde gıda güvenliği programlarının uygulanması ile, olası tehlikelerin en aza indirilmesi, tespit edilen hataların nedenlerinin bulunması ve bu hatalara çözüm yollarının aranması amaçlanmaktadır.

Gıda güvenliği çalışmaları, üretilen gıdaların tüketilmesi anında yani tüketiciler tarafından kullanılması anında, bu gıdalardan kaynaklanan risklerin tespit edilmesi ile ilgilidir. Gıda güvenliğini tehdit eden riskler, gıda üretim zincirinin herhangi bir halkasında ortaya çıkabilir. Bu yüzden gıdanın bütün üretim aşamalarının etkin bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Kısaca gıda güvenliği, gıda üretim zincirinde yer alan tüm halkaları kapsayan bir olgudur.

Gıda güvenliği, gıdalarda ortaya çıkabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal her türlü risklerin ortadan kaldırılması için alınan önlemlerin tamamını ifade etmektedir. Bu tanımdan hareket ederek güvenli gıda, amacına uygun şekilde hazırlandığında, besin değerini kaybetmemiş ve biyolojik, fiziksel ve kimyasal mikrobiyolojik özellikleri açısından tüketime uygun gıda maddesi olarak tanımlanabilir.

Gıda zincirinin son halkasında tüketiciler bulunmaktadır. Bir gıdanın tüketiciye ulaşmasına kadar birçok düzenleyici otorite bulunmaktadır. Bunlar, ürün üreten firmalar, yem üreten firmalar, birincil gıda üreticileri, gıda üreticileri, ikincil gıda üreticileri, toptancı firmalar, perakendeci firmalar, catering firmaları (hazır yemek firmaları) ve gıda servis operatörleridir. Bunlara ilave olarak pestisit, gübre ve veteriner ilaçları üreten firmalar, gıda bileşenleri ve katkı maddeleri üreten firmalar, taşıma firmaları, temizlik ve sanitasyon firmaları, ambalaj malzemeleri üreten firmalar ve servis sağlayıcı firmalar da sayılabilir. Bütün bu sayılanlar gıda zincirini meydana getirmektedir.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi

Tüketiciler açısından gıda güvenliğinin sağlanması ve gıdaların kaliteli üretilmiş olması esastır. Beslenme ihtiyacı eğer güvenli gıdalar ile karşılanmazsa, insanlar bundan zarar görecektir. Gıda güvenliğini sağlayacak çalışmalar aynı zamanda gıdanın kalitesini de etkliyecektir. HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi (Hazard Analysis of Critical Control Points) esas olarak bir gıda güvenliği sistemi olmasına rağmen, aynı zamanda bir kalite güvence sistemidir. HACCP standartları tamamen gıda güvenliği riskini düşürmeyi hedefleyen bir sistemdir. Bu sistemin amacı, gıda üretiminin ilk adımları olan hammadde temininden başlayarak biyolojik, kimyasal ve fiziksel kritik tehlike noktalarını tespit etmek, bunları kontrol altına almak ve bu şekilde güvenli gıda üretimini sağlamaktır.

HACCP standardı, gıda üretiminin sadece üretim aşamasını esas almıştır. Bu yüzden de sadece gıda üreten firmalar tarafından uygulanıyordu. Daha sonra Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartı yayınlanınca, HACCP standardı 2006 yılından sonra geçerliliğini kaybetmiştir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda üreten ve gıda zincirinin herhangi bir halkasında yer alan bütün firmalar, faaliyetleri sırasında hijyen koşullarına uyduklarını kanıtlamak için işletmelerinde, uluslararası bir standart olan ISO 22000 standardını kurmaktadır.

Gıda güvenliğini tehdit eden riskler, biyolojik, kimyasal veya fiziksel bulaşmalardan ve üretim aşamalarındaki bir takım hatalı uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden gıda güvenliğin sağlanması için gıda zincirinde yer alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri kurmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçi firmalar, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıda üretiminin her aşamasında izlenebilir olmasını hedef almaktadır. Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bu sistem aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.

Gıda Kaynaklı Sağlık Riskleri Nelerdir?

Güvenli gıda üretiminde ön koşul, güvenli hammaddenin sağlanmasıdır. Diğer koşul ise, güvenli gıda üretebilmek için bunların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ve yeterli teknik donanıma sahip işletmelerde üretilmesi ve hazırlanmasıdır. Gıda ile ilgili riskler biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak üç grupta toplanır. Gıda kaynaklı sağlık risklerinin başında mikrobiyolojik tehlikeler ilk sırayı almaktadır. Bu tehlikeler gıda üretiminin birçok aşamasında önem taşımaktadır. Steril olmayan ortamlarda bulunan gıda maddeleri doğal olarak çok sayıda mikroorganizma içerir. Bu sayı belli sınırları geçtiği zaman gıda maddeleri değişime uğrar ve tüketilemez duruma gelir. Bu durumdaki gıda maddeleri insan sağlığı açısından risklidir.

Gıda güvenliğini tehdit eden fiziksel tehlikeler, gıda maddelerinde bulunmaması gereken taş, toprak, cam, metal, tahta ve benzeri her türlü yabancı maddeler yüzünden ortaya çıkar.

Kimyasal tehlikeler ise, bitkisel üretimde ve hayvancılıkta verimi arttırmak için bilinçsizce veya hatalı kullanılan zirai ilaç kalıntıları veya çevresel kaynaklardan bulaşan kimyasallar ya da gıda üretiminde kullanılan bir takım tehlikeli maddeler yüzünden ortaya çıkar. Her türlü zirai ilaçların ve katkı maddelerinin tekniğine uygun şekilde kullanılmasının ve öngörülen dozlarda uygulanmasının kontrol edilmesi son derece önemlidir.

Gıda üretiminde, hammaddeden, üretim yöntem ve tekniklerinden ya da hijyen uygulamalarından kaynaklanan bu tehlikeler yanında, boya, makine yağları ve benzeri çeşitli yabancı maddelerin bulaşmasından kaynaklanan tehlikeler de söz konusudur.

Bütün bu tehlikelerin, üretim, işleme, depolama, ambalajlama, dağıtım ve satış aşamalarında kontrol altında tutulması gerekmektedir. Gıdaların üretilmesinden tüketilmesine kadar bütün işlemler, gıdanın niteliğine uygun bir üretim sistemi kurulduğu takdirde, sağlıklı olarak yürülebilir ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçilmiş olur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin Yararları

Gıda güvenliği, gıdaların tüketilmesi sırasında insan sağlığına zarar vermemesi ile ilgilidir. Bu yöndeki tehlikeler gıda üretim zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Bu risklerin zamanında farkedilmesi ve ortaya çıkmasının önlenmesi, ancak gıda zinciri üzerinde yer alan bütün firmaların, işletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve ilgili standarda uygun şekilde faaliyet göstermeleri ile mümkün olmaktadır. Bu şekilde ISO 22000 standardını kuran ve uygulayan bütün işletmeler bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 22000 Belgesi talep edebilirler. Bu belgeye sahip olan firmalar, tüketicilere sundukları gıda ürünlerinin, uluslararası alanda kabul gören bir standarda uygun olarak üretildiğini kanıtlamış olmaktadır.

Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak denetim çalışmaları sonunda, eğer firmanın gerekli koşulları sağladığı ve uyguladığı görülürse, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir. Bu belgenin geçerli olması ve kabul görmesi açısından belgelendirme kuruluşunun ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olması çok önemlidir.

ISO 22000 Belgesi almak, gıda zincirinde yer alan firmalara birçok yarar sağlamaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • Olası riskler ortaya çıkmadan, etkin ve hızlı bir şekilde kontrol altına alınır
  • Riskli alanlar önceden tespit edildiği için üretim hataları düşer
  • Bu şekilde zaman, emek ve kaynak israfının önüne geçilir
  • Üretim maliyetleri düşer
  • Gıdalardan kaynaklanan hastalıklar önlenmiş olur
  • İç piyasada olsun uluslararası piyasalarda olsun firma rekabet gücü kazanır
  • Gıda üretiminde tedarikçi firmalar, tüketiciler, denetimciler, dağıtım firmaları ve ilgili bütün taraflar arasında etkin bir iletişim kurulmuş olur
  • Yasal düzenlemelere uyulmuş olur ve bu şekilde yasal denetimlerde sorun yaşanmaz

Neden ISO 22000 Standardı Geliştirilmiştir?

Gıda sektöründe faaliyet gösteren, gıda üretim zinciri üzerinde yer alan firmalarda, güvenli ve sağlıklı üretim yapılabilmesi için, risk analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının tespit edilmesi ve bu işlemlere yönelik süreçlerin yönetilmesi ve bir kalite yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu da ancak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bu standart aynı zamanda küresel gıda ticaretinde uygulanması gereken bir standart olarak hazırlanmıştır ve dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamaya yönelik bir standarttır.

Gıda ürünlerinin insan sağlığını doğrudan etkilemesi nedeniyle gıda ürünlerinin güvenliği, bu ürünleri kullanan tüketicilerin mutlak bir talebidir. Gıda üreten firmalar da yönetim olarak bu sorumluluğu duymak zorundadır. Bu nedenlerle gıda güvenliği konusuna mutlak ve değişmez bir kalite özelliği gözü ile bakmak gerekmektedir.

Gıda üreten firmalar, işletmelerinde sürekli olarak hijyen ve sanitasyon kuşullarına uygun üretim yapmak ve tüketicilere sundukları gıda ürünlerinin güvenli olmasını sağlamak zorundadır. Gıda zinciri üzerinde yer alan bütün işletmelerde yönetim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak, bu sistemin sürekliliğini sağlamak ve işleyişini desteklemek zorundadır.

Bu anlamda ISO 22000 standardı, uluslararası alanda gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması bakımından önemli bir fırsattır.

2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu olarak, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.

Gittikçe hızlanan teknolojik gelişmeler, firmaları kıyasıya bir rekabete itmekte ve ekonomik yarışta hergün yeni değişimler yaşanmaktadır. Bir yandan da dünya nüfusu hızla yükselmektedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak çevre kirliliği bambaşka riskler yaratmaktadır. Ülkeler arasındaki gelir dağılımındaki ekonomik dengesizlikler beslenme sorunlarına yol açmaktadır. Güvenli gıda üretilmesi ve bu konudaki denetimler gittikçe zorlaşmaktadır.

Bunların yanında bir yandan da tüketiciler daha fazla bilinçlenmekte, beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte ve tüketicilerin beklentileri yükselmektedir. Böyle olduğu için de gıda üreten firmalar, ürün kalitelerini iyileştirmek zorunda kalmaktadır.

Bütün diğer ürün ve hizmet üreten sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe de firmaların bu rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun üretim yapmalarına bağlıdır. Bu da ancak firmaların bütün üretim aşamalarındaki süreçleri kapsayan ve ortaya çıkması muhtemel risklerin daha oluşmadan önlenmesini hedefleyen gıda güvenlik sistemlerinin uygulanması ve yetkili kuruluşlar tarafından bu durumun etkin bir şekilde denetlenmesi ile sağlanabilir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) bu ihtiyaçtan yola çıkarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını hazırlamıştır. Daha önce her ülkede ayrı ayrı ayrı uygulanmakta olan ve uluslararası bir niteliği olmayan HACCP standardı, ISO 22000 standardı içine alınmış ve bu şekilde dünya genelinde kabul gören bir gıda standardı yaratılmıştır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

 

 ISO 22000 Belgesi Almak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgenizi almanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için belgelendirme başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizinle en kısa sürede ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.