ISO20000BilgiTeknolojileriHizmetYönetimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Bilgisayar, kullanıcıların girdiği verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiği zaman ulaşılabilen elektronik bir makinedir. Bugün ticari işlemlerden eğitime, bankacılıktan sağlık hizmetlerine, bilimsel araştırmalardan grafik uygulamalarına ve resmi dairelere kadar he alanda bilgisayar kullanılmaktadır.

Bilgi teknolojileri kavramı, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin insan yaşamında yer alması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu teknolojilerin gelişmesi ve insanların günlük yaşamında daha fazla ön plana çıkmaları ile birlikte önemi de artmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl açısından bakılırsa, bilginin kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanması, işlenmesi, aktarılması ve raporlanması konuları bakımından bilgi teknolojileri insan yaşamını etkileyen en büyük teknolojidir.

Bugün dünyanın en değerli markaları sıralamasında ilk iki sırayı bilgi teknolojileri firmaları olan Apple ve Google almaktadır. Yani bilgi teknolojileri firmaları, gıda, otomotiv ve ağır sanayi firmalarının önüne geçmiş burumdadır. Bu durum dünyada nasıl bir süreç yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojileri firmalarının bu kadar değerli olmaları, bilginin bugün ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir kanıtıdır. Bugün temel üretim ve güç faktörü artık bilgidir. Bilgi toplumu olmak büyük önem kazanmıştır.

Ülkemiz de gittikçe bir bilgi toplumuna dönüşmektedir. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Baskanlığı tarafından bilgi toplumu stratejisi ve eylem planının hazırlanmış olması da bunun kanıtıdır.

Bilgi her zaman önemli olmuştur, ancak bugün bilgiye ulaşmak, bilgi edinmek ve bilgi üretimine katılmak bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar sayesinde daha kolay hale gelmiştir. Yeni teknolojiler sayesinde daha geniş bir çerçevede bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bu bilgiyi kullanmak mümkündür. Ayrıca bu teknolojilerin sayesinde bilgi inanılmaz bir hızla üretilmekte ve yayılmaktadır.

Bugün artık büyük veriden bahsedilmektedir. Büyük veri, küresel bilgisayar ağları içinde üretilen ve günümüzde geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek büyüklükteki veridir. İstatistiklere göre 60 saniye içinde 2 milyondan fazla Google araması yapılmış, üç milyona yakın Youtube videosu izlenmiş 292 milyon e-posta gönderilmiş ve 414 milyon Dolar online alışveriş yapılmıştır. Bu rakamlar bilginin ne kadar hızlı arttığını göstermektedir.

Bilgi teknolojileri kullanılarak ulaşılabilecek bilgi miktarının boyutları ise, günlük yaşamdan örneklere kıyaslanarak daha anlaşılır hale gelebilir. Örneğin bir gigabayt veri, bir kamyonet dolusu kağıt demektir. İki gigabayt veri, 20 metrelik bir kitaplık rafındaki kitaplara karşılıktır. Bir terabayt veri, kağıda dönüştürülmüş 50 bin ağaç demektir. 10 terabayt veri, Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde yer alan bütün yazılı dokümanlardır. 50 petabayt veri, insanlık tarihi boyunca bütün dillerde yazılı metinler demektir. Bir zettabayt veri 250 milyar DVD demektir.

Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, bir yerden bir yere aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması için yararlanılan bütün teknolojiler ve bilgi işlemek için kullanılan bütün araçlar bilgi teknolojileri olarak adlandırılır. Bilgi sistemleri ise bilgi teknolojilerinden daha geniş bir kapsama sahiptir. Bilgi sistemleri, kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere birlikte çalışan bütün donanım, yazılım, personel, veri ve süreçleri içine alır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Artık bilgi teknolojileri olmadan insanların ve kuruluşların herhangi bir faaliyet göstermesi neredeyse imkanasız hale gelmiştir. Bilgi iş dünyasının en önemli kaynağı haline gelmiştir ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, bir yandan iş yaşamında bir yandan da günlük yaşantıda büyük yer tutmaktadır.

Bilgi teknolojilerinin geniş bir kullanım alanı olması, gittikçe yaygınlaşması ve hızla gelişen ve hızla değişen bir teknoloji olması, firmaların karşı karşıya kalacakları risklerin oluşum hızını da artırmaktadır. Firmaların bu değişimi ve değişimin getirdiği riskleri algılamaları ve fırsata dönüştürmeleri gerekmektedir. Bunu başaramayan firmaların değişen iş dünyasında rekabet edebilmeleri neredeyse imkansızdır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmalara veya birimlere aşağıda sayılan konularda kılavuzluk yapan bir standarttır:

 • Firmanın iç ve dış müşterilerinin beklentilerini nasıl karşılayacakları
 • Durumlarını ve performanslarını ne şekilde iyileştirecekleri ve geliştirecekleri
 • İlgili iş süreçlerini nasıl yönetecekleri
 • Müşterilerine hizmet verirken hangi yöntemleri uygulayacakları
 • Bu yöntemleri nasıl uygulayacakları

ISO 20000 standardı süreç tabanlı bir standarttır ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kolayca entegre edilebilir.

ISO 20000 Standart Ailesi Hangi Standartlardan Oluşur?

ISO 20000 standart serisi şu beş standarttan meydana gelmektedir:

 • ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Şartlar

Bu standart, bilgi teknoloji firmalarının hizmet yönetim sistemlerini kurmaları için referanstır. Firmalar bu standarda göre belgelendirilir.

 • ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Uygulama Prensipleri

Bu standart, uygulama ile ilgili prensipleri ve ISO/IEC 20000-1 standardının uygulanabilmesi için gerekli talimatları içerir. Bu prensipler, belge almak isteyen veya verdiği hizmetleri geliştirmek isteyen firmaya özgü hazırlanır.

 • TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 Standardının Kapsam Tanımı ve Uygulanabilirliği Hakkında Kılavuz

Bu standart, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’ni kuran firmalar için, sistemin kapsamının nasıl belirleneceği ve nasıl uygulanacağını açıklayan yardımcı standarttır.

 • TSE ISO/IEC TR 20000-4 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 4: Proses Referans Modeli

Bu standart, firmanın süreç değerlendirme modelini geliştirme uygulamalarını açıklar.

 • TS ISO/IEC TR 20000-5 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 5: ISO/IEC 20000-1 Standardı İçin Örnek Gerçekleştirme Planı

Bu standardı, hizmet sağlayıcıların hizmet yönetim sistemini nasıl kuracağı konusunda örnek bir uygulamadır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 20000-1 standardı, bir bilişim teknolojisi firmasının süreçlerini ve faaliyetlerini yönetme şekli ile ilgili bir standarttır. İşletmelerinde bu standardı uygulayan firmalar eğer müşterilerine servis sonrası hizmet sağlıyorlarsa, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 20000-1 Belgesi talep edebilir.

ISO 20000 standartlar serisi, bilişim firmalarının kurumsal yapısını oluşturmak amacı ile oluşturulmuş bir standarttır. ISO 20000-1 Belgesi, sadece bilgi teknolojileri hizmet yönetimi amacına yöneliktir ve dünya çapında kabul gören ilk standarttır. Belgelendirme çalışmaları ISO 20000-1 standardı esas alınarak yapılır. ISO 20000-2 standardı, kılavuz niteliğindedir ve uygulama prensiplerini açıklar.

ISO 20000-1 Belgesi, firmanın, müşterilere gereken hizmeti sunarken ulaşması gereken seviyeyi belgelemektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sistemi’nin Yararları

Başlıklar itibariyle ISO 20000 standardının firmalara kazandırdıkları şu şekilde sıralanabilir:

 • Firmanın bütün müşterilerine yöneliktir ve maliyetleri istenen seviyeye çeker
 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır vaziyette tutar
 • Bilgi teknolojisi risklerini önler ve ve karmaşıklığı ortadan kaldırır
 • Firmaya zaman kazandırır
 • Firmaya rekabet üstünlüğü sağlar
 • Verilen hizmetlerin güvenlik, hız ve kalitesini yükseltir
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleme imkanı verir ve müşteri memnuniyeti sağlar
 • Firma, kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanır

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 20000-1 Belgesi ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.ISO 20000 Belgesi Almak İstermisiniz