ISO14064SeraGazıHesaplamaveDoğrulamaYönetimSistemi

ISO 14064:2012

Uluslararası onaylı ve akredite;
ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Hizmetleri

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

Yerküreyi çevreleyen atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Güneşten gelen kısa dalgalı ışınlar atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtmaktadır. Atmosferde bulunan gazlar yeryüzündeki ısının bir miktarını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olur. Bu şekilde oluşan atmosferin ısıtma ve yalıtım etkisine sera etkisi denmektedir.

Ancak son yıllarda atmosferde bulunan karbondioksit miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla yükselmektedir. Metan ve ozon gibi sera gazları çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere çıkmaktadır. Bu gazların hepsi de ısı tutma özelliğine sahiptir. Bu durum atmosferdeki ısının yükselmesine neden olmaktadır. İşte küresel ısınma olarak ifade edilen durum budur. İklim değişikliklerin yaşanması, buzulların erimesi ve denizlerin yükselmesi bu nedenle olmaktadır ve daha kötüye gidilmesinden endişe edilmektedir.

Yapılan değerlendirmelere göre insanların çeşitli faaliyetleri küresel ısınmaya yol açmaktadır. Örneği bilinçsiz ve sorumsuzca enerji kullanımının küresel ısınmaya katkısı yüzde 49 civarındadır. Sanayileşmenin katkısı yüzde 24, ormanların yok olmasının katkısı yüzde 14 ve tarım çalışmalarının katkısı yüzde 13’tür.

Küresel ısınma, yeryüzündeki yaşamın deavm ettirilmesini sağlayan ekosistemin bütünlüğünü tehdit eden, insan yaşamını olumsuz etkileyen, binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan ve aşırı sıcaklık, kuraklaşma, yangın ve susuzluk gibi diğer meteorolojik afetlerin yaşanmasına neden olan bir durumdur. Bu tehlike, sanayi devriminden başlayarak sera gazlarının, zaman içinde atmosferde birikmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya nüfusunun aşırı yükselmesi, yoğun göç ve kentleşme hareketleri ve yaşam standartlarındaki değişim de bunda etkili olmuştur.

Küresel iklim değişiklikleri ülkemizi de olumsuz şekilde etkilemektedir. Çeşitli senaryolara göre ülkemizin de içinde bulunduğu enlemlerde, sıcaklıklarda yükselme, yağış sıklığı ve miktarında değişmeler, deniz suyu seviyesinde yükselmeler ve topraktaki su içeriğinde önemli düşüşler olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen olssı değişimler şu şekildedir:

      Yazın yağışlar azalacak, buharlaşma artacak

      Yağışların mevsimsel dağılımı ve şiddeti değişecek

      Ani su baskınlarında artış olacak

      Zaten ortalamanın altında gerçekleşen kar örtüsü, daha fazla azalacak

 • Kuraklığın sıklığı ve şiddeti artacak
 • Ulusal, uluslararası ve bölgesel su kaynaklarının paylaşımında sorunlar çıkacak
 • Tropikal iklime benzer bir kuru hava, daha sık ve uzun süreli kuraklıklara, orman yangınlarına ve tropikal hastalıklarda yol açacak

Kyoto Protokolü Ne Getirmektedir?

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1992 tarihinde Rio De Janeiro’da yapılan Dünya Zirvesi’nde kabul edilmiş ve 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 2004 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sözleşmeye göre, sera gazları emisyonları 1990 yılı seviyesine indirilecek ve gelişmekte olan ülkelere teknolojik ve mali destek verilecektir. Bu amaçla, ulusal sera gazları envanterleri hazırlanacak, bildirimler yapılacak ve emisyon indirimleri için alınacak önlemleri içeren programlar geliştirilecektir.

1997 yılında bu sözleşme kapsamında Japonya’da imzalanan Kyoto Protokolü, gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonların 1990 yılına göre yüzde 5.2 azaltacaklarını öngören bir anlaşmadır.

Kyoto Protokolü 2005 yılında yürürlüğe girmiştir ve toplam 169 ülke katılmıştır. Bu protokolü ABD ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler imzalamamıştır. Çin ve Hindistan gibi bazı ülkeler ise anlaşmayı imzalamışlar ancak karbon salınımlarını azaltmak zorunluluğunu üstlenmemişlerdir. Gerekçeleri ise, küresel sera gazı emisyonlarının gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirildiği, gelişmekte olan ülkelerin kişi başı gaz emisyonlarının düşük olduğudur.

Yapılan hesaplamalara göre, küresel düzeyde atmosfere salınan sera gazlarının yüzde 36’sından ABD, yüzde 14’ünden Çin, yüzde 4’ünden Hindistan ve yüzde 2’sinden Avustralya sorumludur.

Ülkemiz 2009 yılında bir takım koşullarla Kyoto Protokolü’nü imzalamıştır.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Hakkında

Atmosferde bulunan sera gazı yoğunluk değişimlerinin sınırlandırılması için uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel birçok girişim yapılmaktadır. Sera gazına yönelik bu alınan önlemler, sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına yöneliktir. Yapılan çalışmalar içinde uluslararası düzeyde en etkin ve büyük çalışma ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standardıdır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından tasarlanan bu sistem, hem sanayi sektöründeki firmalara hem de devlete, sera gazı salınımlarını düşürmeleri için program geliştirmelerini sağlayan bir dizi araç sunmaktadır.

ISO 14064 standartları üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, organizasyonun tasarımı ve gelişimi için özel koşullar ve sera gazı envanterlerinin mevcudiyet durumu ile ilgilidir. İkinci bölüm, sera gazı projeleri emisyon düşümü ve sökme artırımı oran belirleme, izleme ve raporlama ayrıntı bilgileri ile ilgilidir. Son bölüm ise sera gazı bilgi onayı ve denetiminin kurulması için koşulları ve önerileri ortaya koyar.

ISO 14064 standardı ile ilgili çalışmalara 2002 yılında başlanmıştır. Bu çalışmaların yapılmasında şu iki faktör etkili olmuştur:

      İklim değişikliklerine karşı kamuoyu ilgisinin artması

      Sanayi firmalarının aksiyon almasını sağlayacak uluslararası bir standardın bulunmaması

Bu çalışmalara 45 ülke katılım sağlamıştır ve ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standardı, 2006 yılında Mart ayında yayınlanmıştır.

ISO 14064 Standardının Kapsamı Nedir?

Sanayi firmalarının uluslararası standartlara uygun şekilde çalışmaları, önemli bir piyasa üstünlüğü sağlamakta, firmanın güvenilirliğini artırmakta ve firmanın çevre dostu olduğunu ve doğanın korunmasına önem verdiğini göstermektedir. Bunlar ise firmaya rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. Bu açıdan işletmelerinde ISO 14064 standardını kurmaları ve yönetmeleri önemlidir.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi, aşağıda sayılan noktalarda firmalara rehber olması için hazırlanmış önemli bir standarttır:

 • Firmaların sera gazı emisyonlarının düzgün bir şekilde raporlanması
 • Bunların envanterlerinin çıkartılması
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesi için iyileştirme projelerinin geliştirilmesi
 • Sera gazı bildirimlerinin doğrulanması ve geçerli kılınması

ISO 14064 standardı, gönüllü olarak sera gazı emisyonlarının düşürülmesini amaçlar ve tarafsız bir politikaya sahiptir.

ISO 14064 Standardının Temel Prensipleri Nelerdir?

Artık bütün sanayi firmaları, varlıklarını sürdürebilmek için, ulusal ve uluslararası iklim değişikliği politikalarını bilmek, bunlara hazırlıklı olmak ve firmanın sera gazı risklerini yönetmek zorundadır. Çünkü risklerini bugünden tespit etmeyen ve yönetmeye başlamayan firmalar, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Yapılan yasal düzenlemeler, firmalara bir takım yaptırımlar da getirmektedir.

ISO 14064 standardı hazırlanırken şu prensipler esas alınmıştır:

 • Firmalar, sera gazı emisyonlarını tespit ederken, sistematik veya kasıtlı hatalar olmamasını sağlamak, mümkün olduğunca hata kaynaklarını tespit etmek ve hataları azaltmak zorundadır. Yapılacak ölçümlemeler, en yüksek doğrulukta olmak zorundadır.
 • Sera gazlarının izlenmesi ve raporlanması eksiksiz olmak zorundadır. Firmalar, faaliyetleri ile ilgili olarak sera gazları emisyonlarını, mükerrer ve eksiklik olamadan açıklamak ve veri kaybını engellemek zorundadır.
 • Firmalar, izleme ve raporlama faaliyetlerini, tutarlı, şefaf ve karşılaştırılabilir esaslar içinde yapmak zorundadır.
 • Firmalar, raporlanacak emisyon verilerinde bütünlüğü sağlamak için, uygun izleme yöntemlerini kullanmak ve bilgileri tarafsız bir şekilde sunmak, hesaplamaları güvenilir şekilde yapmak zorundadır. Hedef, en yüksek doğruluk olmalıdır.
 • Firmalar, diğer kalite sistemlerinde olduğu gibi sürekli gelişim içinde olmak zorundadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Belgesi ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 ISO 14064 Belgesi Almak İstermisiniz