ElKolTitreşimiKişiselMaruziyetÖlçümü

El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Hizmetleri

El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Teknik olarak yapılan tanımına bakılırsa titreşim, bir denge noktası etrafında oluşan mekanik salınıma denmektedir. Bu salınımlar düzenli aralıklarla olabileceği gibi rastgele şekilde de olabilir. Genel olarak titreşim, istenmeyen bir durumdur. İnsanların boş yere enerji harcamasına neden olur ve istenmeyen ses ve gürültüler ortaya çıkardığı için rahatsız edicidir. Örneğin, herhangi bir mekanik aracın veya bir motorun çalışması sırasında hoşa gitmeyen titreşimler meydana gelmektedir. Bu tür titreşimler motorun içinde bulunan bir parçanın balans bozukluğundan veya düzensiz sürtünmesinden, ya da normal olarak dişli çarkların hareketinden kaynaklanıyor olabilir. Dikkatli yapılan tasarımlar ile bu tür titreşimlerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır ama her zaman bunda başarılı olunamamaktadır. Çünkü işin doğası gereği bir takım makinelerin ve araç ve gereçlerin bu hareketlerinin önüne geçilemez. Beton kırma makineleri bunun en canlı örneğidir.

Netice olarak özellikle çalışma ortamlarında tireşime maruziyet, ciddi bir sağlık problemi oluşturmaktadır.

2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları ile ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamayı hedeflemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işletmelere uygulanan bu yönetmelik, 2002 yılında çıkarılan 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ile de paralellik göstermektedir.

Bu yönetmelikte el kol titreşimi, insanlarda el ve kol sistemine geçtiği zaman, çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturan ve özellikle kemik, damar, sinir, eklem ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimler olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre, maruziyet eylem değeri, aşılması durumunda, çalışanların titreşime maruz kalması yüzünden ortaya çıkacak risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerdir. Maruziyet sınır değeri ise, çalışanların kesinlikle bu değer üzerinde bir titreşime maruz kalmaması gereken değerdir. Buna göre el ve kol titreşimi için bu değerler şu şekilde tespit edilmiştir:

  • Sekiz saatlik bir çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2
  • Sekiz saatlik bir çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Yukarıda sözü edilen yönetmelik dışında yine aynı Bakanlık tarafından aynı yıl çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin de temel amacı, işyerlerinde çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, düzenli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde işletmeler tarafından test ve muayene ettirilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda yapılan birçok ölçüm ve analiz çalışmaları arasında el kol titreşimi kişisel mazuriyet ölçümleri de bulunmaktadır. Bu ölçümler yapılırken esas alınan çok sayıda ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Dikkate alınması gereken birkaç standart şu şekildedir:

  • TS EN ISO 5349-1 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar
  • TS EN ISO 5349-2 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince de akreditasyon yetkisine sahiptir. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan el kol titreşimi kişisel maruziyet ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz