FSSC22000GıdaGüvenliğiSistemiBelgelendirmesi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgelendirmesi

Uluslararası onaylı ve akredite;
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi

Gıda güvenliği kavramında en önemli nokta insan sağlığına zararlı olma durumudur. Bütün yasal düzenlemelerde bu kavram, sağlığa uygun veya insan sağlığına zararlı şeklinde ifade edilmektedir. Bir gıda, tüketildiği zaman insanların rahatsızlanmasına yol açıyorsa, insan sağlığına zarar veriyorsa, insan vücudunda bir takım hastalık semptomları meydana getiriyorsa, o gıdanın güvenli olduğundan bahsedilemez. Netice olarak insan sağlığında normal olmayan bir takım gelişmelere neden olmuştur.

O halde gıda güvenliği demek, gıdaların tüketim için uygun olmasını ve tüketicilerin gıda kaynaklı sağlık risklerine karşı korunmasını sağlamak demektir. Gıda güvenliğini etkileyen faktörler, biyolojik, kimyasal veya fiziksel olabilir. Bu faktörlerin etkisi ile zararlı maddelerin gıdalara bulaşması veya üretim sırasında yapılan hatalı uygulamalar yüzünden gıda güvenliği tehlikeye girmiş olmaktadır.

Gıda güvenliğini sağlamanın sadece üretim tesislerinde önemli olduğunu düşünmek ise büyük bir yanılgıdır. Çünkü gıda zinciri, ürünlerin tarladan toplanmasından başlayan ve hazırlama, işleme, paketleme, depolama, sevketme gibi aşamalardan geçtikten sonra tüketicinin masasında son bulan birçok halkadan meydana gelmektedir. Bu yüzden gıda güvenliği, gıda zinciri üzerinde yer alan her bir halkada herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ile sağlanabilir.

Örneğin bitkisel üretim yapılırken, ürün için önerilen kimyasal ilaçlar, yeterli dozda ve uygun koşullarda kullanılmalıdır. İlaçlama ve ürünün toplanması arasındaki süre, gıda güvenliği için çok önemlidir. Buradaki bekleme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. Sulama, bakım ve gübreleme yapılırken ürüne zarar vermemek gerekmektedir. İzlenebilirliği sağlamak adına, kullanılan ilaçlar, ürün toplama aralıkları ve benzer bilgiler kaydedilmelidir.

Aynı şekilde hayvansal üretim yapılırken, hayvan sağlığını korumak için izin verilen ilaçları, önerilen dozlarda kullanılmak gerekmektedir. Veteriner reçetesi olmadan ilça kullanılmamalıdır. Aşılar zamanında ve düzenli olarak yaptırılmalıdır. Hayvanların barınakları ve taşıma araçları uygun koşullarda olmalıdır. İzlenebilirliği sağlamak için, kullanılan ilaçlar ve aşılar kaydedilmelidir.

Gıda üreten işletmeler de gıda güvenliği koşullarını sağlamak zorundadır. İşletmelerde iyi hijyen uygulamaları takip edilmelidir. İzlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutulmalıdır. İşletmede HACCP temel gereklilikleri uygulanmalıdır. Çalışanlar hijyen konusunda bilgili olmalı ve gerekli koşullara uymalıdır. Ürünler, gıda güvenliği ve kalitesine uygun şekilde üretilmeli ve tüketiciye uygun koşullarda sunulmalıdır.

Bütün bunlara uyulmaması demek gıda güvenliğinin sağlanamaması demektir. Aksi halde besinlerde bulaşma ve bozulma riski ortaya çıkar. Gıdaların besin değerleri kaybolur, kalitesi bozulur, insanlarda gıda zehirlenmesi ve diğer sağlık sorunlarına neden olur. Elbette aynı zamanda ekonomik kayıplara neden olur.

Gıda güvenliğini sağlama çabalarının amacı, satın alınan besinlerin besleyici değerlerini korumak, besleyici özelliklerinin kaybolmasını önlemek ve mikrop ve bakterilerin üremesini ve besinlerin bozulmasını önlemektir.

HACCP Standardı Ne Getirmiştir?

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standardı, gıda güvenliği konusunda daha sonra geliştirlen bütün standartların temelini oluşturmaktadır. Temel amacı gıda sektöründe tüketicilerin beklentileri doğrultusunda gıda güvenliğini ve gıdanın kaliteli olmasını sağlamaktır. İlk olarak Amerikalı astronotların beslenmesi amacı ile getirilen bir takım ilke ve prensiplerden oluşan HACCP standardı, daha sonra Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasal denetimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Arkasından Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından da kısa sürede ilgi görmüştür. Avrupa Birliği 1993 yılında çıkardığı Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi ile, üye ülkelerin gıda üretimlerinde HACCP standardına uymalarını zorunlu hale getirmiştir.

Gıda güvenliği ile gıdanın kaliteli olması gerekliliği, birlikte bir anlam taşımaktadır. Gıda güvenliğini sağlayacak her uygulama aynı zamanda gıdanın kalitesini de etkilemektedir. HACCP standardı bu nedenle hem bir gıda güvenliği sistemi hem de gıda için bir kalite güvence sistemidir.

HACCP standardı tümüyle gıda güvenliği riskini düşürmeye yönelik bir sistemdir. Ancak bu standardın önemli bir dezavantajı, bölgesel ve ulusal kalması, uluslararası bir standart haline dönüşememesidir. Bu yüzden ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2003 yılında TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır. TS 13001 standardı tamamen HACCP prensiplerine dayanmaktadır ve gıda üreten firmalar ve tedarikçi firmaları kapsamaktadır.

HACCP standardının bir başka dezavantajı ise, sadece üretim tesislerini ve üretim yapan işletmeleri hedef alıyor olmasıdır. Oysa gıda zinciri üzerinde bu işletmelerin faaliyetleri öncesinde ürünlerin tarlalarda üretilmesi, sonrasında ise paketlenmesi, depolanması, taşınması ve tüketiclere ulaştırılması gibi birçok halka bulunmaktadır. Her bir halkada aynı şekilde gıda güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2006 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır. Bu standart HACCP standartlarının ve TS 13001 standardının yerini almıştır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Küreselleşmenin bir sonucu olarak gıda güvenliği konusu artık bölgesel ve ulusal olmaktan çıkmış ve uluslararası bir boyut kazanmıştır. Tarlada üretim yapılmasından, gıdanın işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar birçok alanda gıda güvenliği konusu, hem taraflar arasında, hem de ülkeler arasında bir takım uluslararası düzenlenmelere ve ortak bir dile ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

ISO 22000 standartı bu ihtiyaca yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından tasarlanmıştır. Temelinde HACCP prensipleri yer almaktadır.

FSSC 22000 standartı Nedir?

FSSC 22000 standardı özellikle gıda üretici firmalarını hedef almıştır. FSSC 22000 standardı (Food Safety System Certification, Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu), yürürlükte olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220 Ön Gereksinim Programları standartları üzerine kurulmuştur.

Küresel Gıda Güvenliği Hareketi isimli bir kuruluş (Global Food Safety Initiave, GFSI), uluslararası gıda ticaretinde önemli bir kuruluştur ve birçok büyük perakende firması, üretici firma ve belgelendirme kuruluşunun katılımı ile kurulmuştur. Bu kuruluş, gıda güvenliği standartlarını ve uygulamalarını tek bir çatı altında kabul edilebilir olmasını sağlamak ve ortak bir dil oluşturmak amacı ile çalışmalara başlamıştır.

Bu kuruluş daha önce gıda güvenliği ile ilgili olarak şu standartları kabul etmiştir:

  • IFS Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard)
  • BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı
  • GlobalGAP İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices) standardı
  • SQF Güvenli Kaliteli Gıda (Safe Quality Food) standardı

Ancak Küresel Gıda Güvenliği Hareketi isimli bu kuruluş, uluslarası bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ön gereksinim programlarının, diğer özel standartlar kadar detaylı gereklilikler içermediğini görmüştür. Bu yüzden de bu standardın diğer özel standartlara yaklaşması ve kabul edilebilirliği açısından, ön gereksinimlerin ayrıntılı bir şeklde dönüştürüldüğü ilave bir kılavuzla beraber denetlenmesi gerektiğini düşünmüştür.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu (CIAA) ile Avrupa’daki büyük gıda üretici firmaları biraraya gelerek, müşteri gerekliliklerini karşılayan ve özellikle gıda üretimindeki ön gereksinim programlarını belirleyen, teknik standartlar geliştirmişlerdir. İlave kılavuz bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar gıda güvenliği açısından önemli bir rol oynamakta ve gıda ticaretinde güven yaratmaktadır. İngiliz Standart Enstitüsü (The British Standard Institution, BSI) bu gereklilikleri 2008 yılında PAS 220 adıyla yayınlamıştır.

Daha sonra CIAA’nın önderliğinde Gıda Güvenliği Belgelendirme Kurumu (Foundation for Food Safety Certification) kurulmuş, FSSC 22000 kapsamı ve kuralları 2009 yılında tamamlanmış, 2010 yılında da GFSI tarafından tam tanınırlığı açıklanmıştır.

FSSC 22000 standardının kapsamı şu şekildedir:

  • Gıda üretici firmalarının gıda güvenliği sistemi gereklilikleri
  • Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler
  • FSSC 22000 akreditasyon kuralları

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., FSSC 22000 gıda güvenliği sistemi belgelendirme çalışmaları ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 FSSC 22000 Belgesi Almak İstermisiniz