WerkplekOmgevingMetingen

Workplace Environment Measurements

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
Meetdiensten voor de werkomgeving

Workplace Environment Measurements

De kwestie van veiligheid op het werk en de gezondheid van werknemers is ondanks veel wettelijke voorschriften nog steeds het belangrijkste probleem van ons land. Hoewel er sinds 2002 veel wetten en regels zijn uitgevaardigd in het kader van harmonisatie met de wetgeving van de Europese Unie en er wijzigingen zijn aangebracht in de bestaande wettelijke regels, is het aantal arbeidsongevallen nog steeds zeer hoog. Werken in een veilige en gezonde omgeving is een van de basiselementen van sociale ontwikkeling. Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat werkomgevingen gezond en veilig zijn. Het is echter de primaire verantwoordelijkheid van de medewerkers om de maatregelen en processen die in deze richting worden genomen na te leven.

De Arbo-regeling gebruik arbeidsmiddelen, uitgebracht op basis van de Arbowet, stelt de arbovoorwaarden vast voor het gebruik van arbeidsmiddelen in werkomgevingen. Dit voorschrift vereist dat de machines, gereedschappen, voorzieningen en installaties die bij de uitvoering van een taak worden gebruikt, met voorgeschreven tussenpozen en volgens de voorgeschreven methoden worden getest en geïnspecteerd door bevoegde personen en dat de resultaten van de controle worden vastgelegd. In de bijlagen van de regeling is informatie opgenomen over de minimale eisen die gesteld worden aan arbeidsmiddelen, de aandachtspunten bij het gebruik ervan, welke soorten arbeidsmiddelen worden gecontroleerd en hoe vaak en onder welke omstandigheden deze controles worden uitgevoerd.

Het doel van metingen van de werkomgeving kan als volgt worden opgesomd:

 • Het op een goed niveau houden en houden van de fysieke, mentale en sociale omstandigheden van de medewerkers
 • Het signaleren van gezondheidsproblemen veroorzaakt door de werkomgeving en arbeidsomstandigheden en het beschermen van alle werknemers tegen deze problemen.
 • Om technische beschermingsmaatregelen te nemen tegen gezondheidsrisico's in werkomgevingen en om persoonlijke efficiëntie en comfort te waarborgen

Wat is de reikwijdte van metingen van de werkomgeving?

In overeenstemming met de principes van de genoemde verordening zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen de gevaren en schadelijke effecten van stoffen en materialen die worden aangetroffen en gebruikt in werkomgevingen. Om een ​​veilige werkomgeving te bieden, moet een aantal tests, analyses, metingen en evaluaties worden uitgevoerd voor fysische, chemische en biologische factoren in de werkomgeving of persoonlijke blootstellingen in de werkomgeving.

De belangrijkste metingen zijn:

 • Frequentie metingen
 • Meting van giftige gassen en dampen
 • Ademende stofmeting
 • Trillingsmeting
 • Meting van thermisch comfort (temperatuur, vochtigheid, luchtstroomsnelheid).
 • Lichtsterktemeting
 • Omgevingsluchtkwaliteitsmeting
 • Meting van vluchtige organische stoffen (VOC).
 • Geluidsbelastingsmeting
 • Windsnelheid meting
 • Chemische blootstellingsmeting
 • Meting van persoonlijke blootstelling aan handarmtrillingen
 • Meting van persoonlijke blootstelling aan lichaamstrillingen

In de werkomgeving waar werknemers een aanzienlijk deel van de dag doorbrengen, zijn er veel test- en inspectieorganisaties die gedetailleerde metingen en analyses uitvoeren voor het definiëren van arbeidsomstandigheden. Deze organisaties voeren bovengenoemde en soortgelijke milieumetingen uit door zich te houden aan nationaal en internationaal geaccepteerde normen en wettelijke voorschriften. Als dit niet gebeurt en de nodige voorzorgsmaatregelen niet worden genomen, worden werknemers geconfronteerd met risico's en gevaren die direct of indirect de menselijke gezondheid in de werkomgeving onbewust bedreigen. Bij continue blootstelling aan deze risico's gaat de gezondheid van de werknemers achteruit en doen zich onverwachte gebeurtenissen voor die leiden tot blijvende schade of overlijden.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., levert meetdiensten in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering, en tijdens zijn activiteiten voldoet het aan de principes van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Het heeft accreditatiebevoegdheid in overeenstemming met deze norm. Meer gedetailleerde informatie over werkplekmetingen of andere metingen kunt u bij onze organisatie opvragen.

 

 Wilt u een toets werkplekmetingen laten uitvoeren?