Milieu-analyse

Milieuanalyse

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
Milieuanalysediensten

Milieuanalyse

De milieuvervuiling neemt snel toe, parallel met de toenemende industriële en technologische ontwikkelingen. Bovendien tonen de snelle toename van de bevolking en het feit dat de natuurlijke hulpbronnen, die eindeloos lijken, beginnen op te raken, de ernst van het milieuprobleem aan. In ons land zijn veel wettelijke regelingen getroffen en normen ingevoerd om een ​​gezond menselijk leven in stand te houden en een leefbare wereld na te laten aan toekomstige generaties.

In dit kader worden de activiteiten van de ondernemingen gecontroleerd en worden inspanningen geleverd om de tijdens hun activiteiten veroorzaakte vervuiling te voorkomen. In dit kader moeten regelmatig metingen en analyses worden uitgevoerd. Ook is het van belang dat de uit te voeren meet- en analysestudies nauwkeurig, betrouwbaar en traceerbaar zijn.

In dit kader worden milieuanalyses uitgevoerd volgens de norm TS EN ISO / IEC 17025.

Wat is de reikwijdte van omgevingsanalyse?

Milieuanalyses omvatten bodem, water, zeewater, afvalwater, vast afval, afgewerkte olie, zuiveringsslib, isolerende vloeistoffen, microbiologische analyse, emissie, geluid, trillingen en brandstof, evenals kwaliteitscontroles van industriële producten zoals cosmetica, farmaceutische producten, wasmiddelen en diervoeders, en voert in laboratoria chemische, fysische en microbiologische analyses uit.

Veel test- en analyseorganisaties bieden deze diensten aan op basis van de autorisatie die ze ontvangen van nationale en internationale accreditatie-instanties en de rapporten die ze opstellen worden wereldwijd geaccepteerd. Deze organisaties volgden in hun analysestudies voornamelijk de International Organization for Standardization (ISO), British Standard (BS), European Norms (EN), Deutsches Institut für Normung (DIN), American Society for Testing and Materials (ASTM) en European Het werkt in overeenstemming met internationale standaarden zoals Pharmacopoeia (EP) en test- en analysemethoden zoals de American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Water Environment Federation (WEF).

Organisaties die milieuanalyses maken, moeten de ontvangende omgevingen volgen die de gezondheid van de mens en de milieuomstandigheden bedreigen, de nodige infrastructuur in deze richting creëren en laboratoria opzetten die allerlei soorten metingen, bepalingen, analyses en kwaliteitscontroles voor milieuverontreiniging zullen uitvoeren.

Het Ministerie van Leefmilieu en Verstedelijking heeft in 2008 de Kwalificatieregeling Milieumeet- en Analyselaboratoria uitgevaardigd en regelde de autorisatiestudies van particuliere en officiële laboratoria die meet-, analyse- en evaluatiestudies uitvoeren in het kader van de wettelijke voorschriften op het gebied van milieu. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van analyse- en meetonderzoeken die binnen de wettelijke voorschriften worden uitgevoerd te verhogen, ervoor te zorgen dat de meet- en analyseresultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn en dat laboratoria werken met internationaal geaccepteerde kwaliteit.

Enkele van de normen waarnaar wordt verwezen voor milieuanalysetests zijn:

  • TS EN ISO 5667-1 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 1: Regels voor het voorbereiden van bemonsteringsprogramma's
  • TS ISO 5667-6 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 6: Gids voor bemonstering van rivieren en stromen
  • TS ISO 5667-9 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 9: gids voor zeewaterbemonstering
  • TS ISO 5667-10 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 10: Richtlijnen voor het bemonsteren van afvalwater
  • TS ISO 5667-11 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 11: Gids voor bemonstering van grondwater
  • TS EN ISO 5667-13 Waterkwaliteit - Bemonstering - Deel 13: gids voor slibbemonstering
  • TS EN ISO 7887 Waterkwaliteit - Inspectie en bepaling van de waterkleur
  • TS EN ISO 10523 Waterkwaliteit - pH-bepaling

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., levert meetdiensten in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering, en tijdens zijn activiteiten voldoet het aan de principes van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Meer gedetailleerde informatie over omgevingsanalyses of andere metingen kunt u bij onze organisatie opvragen.Wilt u een Omgevingsanalyse Toets?