Drukvaten

Drukvaten

Onze deskundige ingenieurs en autoriteiten;
Inspectie en controles van drukvaten

Drukvaten

Een drukvat is een vat en apparatuur met een interne druk van meer dan 0,5 bar. De definitie van drukapparatuur omvat alle soorten drukvaten en de daarbij behorende leidingsystemen, veiligheidssystemen en drukhulpstukken. Flens, koppeling, mondstuk, steun, hijsoog en soortgelijke onderdelen op drukapparatuur vallen ook onder deze definitie.

In de meeste drukvaten zijn er een aantal apparaten die de druk volledig of onder de limiet verlagen, zoals veiligheidskleppen, breekplaten, balgstangen of gecontroleerde drukreduceersystemen, om mogelijke gevaren te voorkomen als de drukwaarden ​​​​voorgeschreven voor het vaartuig worden overschreden. In sommige drukvaten zijn er automatische systemen die automatisch worden geactiveerd wanneer de vastgestelde druklimiet wordt overschreden, waardoor de storing kan worden verholpen en hun activiteiten geheel of gedeeltelijk kunnen worden stopgezet. Druk- en temperatuurschakelaars, vloeistofniveauschakelaars of allerlei veiligheidsgerelateerde meet-, regel- en regelapparatuur zijn voorbeelden van deze systemen.

Voorbeelden van drukvaten zijn:

 • Verwarming (warm water) boiler
 • Compressor en luchttank
 • Booster en expansievat
 • Stoomketel
 • LPG-opslagtank
 • warmwaterboiler
 • hete olie ketel
 • boiler
 • autoclaaf
 • Industriële gasopslagtank
 • landtanker
 • Tank voor vloeibaar petroleumgas
 • Veiligheidsinrichting voor drukvaten

Aan deze voorbeelden kunnen diverse gasflessen, pijpleidingen, cryogene tanks, hydraulische vloeistofcircuits, pneumatische vloeistofcircuits en koelunits worden toegevoegd.

De grootst mogelijke gevaren voor drukvaten zijn explosie, scheuren, verstikking en vergiftiging, explosie en brand, en chemische en thermische brandwonden. Deze gevaren zijn grote gevaren voor de gezondheid en veiligheid van zowel degenen die in de productie werken als de mensen die ze gebruiken.

Controle- en inspectieprincipes van drukvaten

Om de hierboven beschreven gevaren te voorkomen, zijn er veel wettelijke regelingen getroffen en enkele sancties opgelegd aan bedrijven. Aan het begin van deze voorschriften staat de Regeling inzake gezondheids- en veiligheidsomstandigheden bij het gebruik van arbeidsmiddelen, uitgegeven door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Volgens het artikel met de titel drukvaten en installaties van de bijlage (bijlage III), waarin het onderhoud, de reparatie en de regelmatige inspecties van deze verordening worden uitgelegd, zijn hydrostatische tests in wezen verplicht in drukvaten. Als er geen andere voorwaarde is in de relevante normen, moeten deze tests worden uitgevoerd bij 1,5 keer de werkdruk en voor perioden van maximaal een jaar. Als de hydrostatische test niet kan worden uitgevoerd vanwege de eigenschappen van het drukvat of een dwingende situatie die voortvloeit uit de operatie, dan kunnen tests worden uitgevoerd met de in de normen genoemde niet-destructieve testmethoden in plaats van de hydrostatische test. Aan het einde van de tests moet de situatie echter worden opgenomen in het rapport dat samen met de redenen moet worden opgesteld.

Andere wettelijke voorschriften voor regelmatige inspecties van drukvaten en installaties zijn als volgt:

 • Verordening drukapparatuur (gepubliceerd in januari 2007)
 • Verordening draagbare drukapparatuur (gepubliceerd in december 2012)
 • Verordening eenvoudige drukvaten (gepubliceerd in december 2006)

De uit te voeren controle- en inspectieprocedures worden uitgevoerd volgens de criteria gespecificeerd in de relevante normen, onverminderd de bepalingen van deze wettelijke voorschriften.

Periodieke controles van drukvaten en installaties mogen alleen worden uitgevoerd door werktuigbouwkundigen, machinetechnici of hoge technici. Als de controlewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de niet-destructieve testmethoden, kunnen de controles alleen worden uitgevoerd door werktuigbouwkundigen, machinetechnici of hoge technici die zijn opgeleid in overeenstemming met de TS EN 473-norm.

 

Onze organisatie, zoals veel test- en keuringsorganisaties TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. Het voert ook regelmatige controles en inspecties van drukvaten uit.Wilt u een drukvatinspectie laten uitvoeren?

Inspectie van drukvaten

Inspectie van drukapparatuur voor drukapparatuur In 2007 is de verordening drukapparatuur (97/23/AT) uitgevaardigd door het ministerie van Industrie en Handel. Deze verordening...
Tankinspectie van vloeibaar gemaakte petroleumgassen Vloeibare petroleumgassen of vloeibare petroleumgassen (LPG), verkregen tijdens de destillatie en het kraken van ruwe olie,...
Land Tanker Inspectie Tegenwoordig worden gevaarlijke stoffen in veel sectoren gebruikt en, afhankelijk van de zich ontwikkelende transportactiviteiten, worden gevaarlijke goederen gebruikt.
Industriële gasopslagtankregeling Inspectie Naarmate de technologie zich ontwikkelt, ontstaan ​​er nieuwe producten en productiemethoden, parallel aan deze industriële...
Autoclaaf Controle Controle Autoclaaf is een van de meest effectieve sterilisatiemiddelen. Als eerste voorbeeld van een autoclaaf werd hij uitgevonden aan het einde van de zeventiende eeuw.
Controle ketelregeling De ketel is het mechanische installatie-element dat wordt gebruikt om het water van verschillende warmtebronnen op te slaan en te gebruiken wanneer nodig. Ketels verwarmen...
Inspectie van hete olieboilerinspectie Tegenwoordig hebben bedrijven in veel industriële sectoren hoge temperaturen nodig tijdens hun productieactiviteiten. Deze hoge...
Heet water ketelregeling inspectie Volgens de Energie-efficiëntiewet die in 2007 van kracht werd, wordt centrale verwarming gebruikt om ruimtes groter dan 2000 vierkante meter te verwarmen.
Controle van inspecties van LPG-opslagtank In het licht van de onvermijdelijke stijging van de brandstofprijzen, begonnen mensen interesse te tonen in alternatieve brandstoffen. Deze...
Controle stoomketelregeling Het wordt verkregen door verbranding van steenkool, fossiele brandstoffen, diesel, aardgas of afgewerkte olie, die over het algemeen worden gebruikt om stoom te produceren.
Druktank- en expansietankregeling inspecteren Omdat de druk van het stadswaternetwerk onvoldoende is om te voldoen aan de waterbehoefte van hoge gebouwen en gebouwen met meerdere verdiepingen, hydroforen...
Compressor en luchttankinspectie Compressoren zijn gemotoriseerde compressoren die worden gebruikt om lucht of gassen samen te persen bij een hogere druk dan de atmosferische druk.
Inspectie van verwarmingsketelregeling Verwarmingsketels of warmwaterketels worden geclassificeerd volgens het materiaal dat bij hun productie is gebruikt. Iets gietijzer...